home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

AZ OLVASÓHOZ


Magyarázatra szorul az a tény, hogy Ellen G. White halála után még mindig jelennek meg újabb könyvek az ? névjelével a címlapon. Az olvasó megnyugtatására közöljük, hogy a Szemelvények els? kötete és más, 1915 óta megjelent a Prófétaság Lelke írások is a szerz? kifejezett óhajával összhangban kerültek kiadásra.
Halálakor az Úr küldötte maradandó kincset hagyott az egyházra. A több mint 100 000 oldalnyi írásanyag kiadott és kiadatlan könyvekb?l, mintegy 4500 folyóiratcikkb?l, esszékb?l, kisebb kiadványokból, kéziratokból, naplókból és levelekb?l áll.
Élete utolsó éveiben Ellen G. White sokat foglalkozott a rábízott prófétai üzenetek kés?bbi felhasználásának és kiadásának ügyével. 1912. február 9-én kelt végrendeletében határozott intézkedéseket tett irodalmi munkáinak folytatólagos gondozása érdekében. Öt személyt választott az úgynevezett Hagyatéki Bizottság tagjának, akik írásainak gondozására felel?sséget vállaltak.
Ellen G. White olyan vezet? férfiakat választott erre a fontos feladatra, akik komoly terhet hordoztak az egyház ügyinek intézésében. A választás a következ?kre esett: Arthur G. Daniels, a Generál Konferencia akkori elnöke; Francis M. Wilcox, a Review and Herald szerkeszt?je, Charles H. Jones, aki hosszú évekig a Pacific Press (nyomda) vezet?je volt; Clarence C. Crisler, titkárai egyike, aki a Generál Konferenciától került hozzá, és akit kés?bb Divízió titkárként a Távol-Keletre küldtek; és William C. White, Ellen White fia, aki az id. James White 1881-ben bekövetkezett halála óta folyamatosan együtt utazott anyjával, miközben segítségére volt írásainak kinyomtatásában és más ügyekben is. Ellen G. White ehhez a bizottsághoz intézett utasítása felruházta ?ket azzal a joggal, hogy könyveit folyamatosan közreadják és más nyelven is terjesszék, és \"szemelvényeket nyomtassanak kézirataiból\". Elgondolása szerint, az egyház növekedésével, és az ezzel együtt járó nehézségekkel és szükségletekkel, igény lesz az ? írásaiból, kisebb-nagyobb kézirataiból és folyóiratcikkeib?l összeállított különböz? témájú válogatásokra.

Ellen G. White halála óta a tollából származó m?vek gy?jteménye a következ? kiadványokkal b?vült:

- A keresztény nevelés alapjai (1923)
- Egészségügyi tanácsok (1923)
- Bizonyságtételek prédikátoroknak és evangéliumi munkásoknak (1923)
- Keresztény szolgálat (1925)
- Üzenet az ifjúságnak (1930)
- Egészségügyi misszió (1933)
- Hogyan étkezzünk? (1938)
- A szombatiskolai munkára vonatkozó tanácsok (1938)
- A sáfárságra vonatkozó tanácsok (1940)
- Evangélizáció (1946)
- Tanácsok íróknak és szerkeszt?knek (1946)
- A megváltás története (1947)
- Mértékletesség (1949)
- Jóléti misszió (1952)
- Az adventista otthon (1952)
- Az én életem ma (1952)
- A könyvevangélista szolgálat (1953)
- Gyermeknevelés (1954)
- Isten fiai és leányai (1955)

A felsorolt könyvek mellett egy-egy Ellen G. White kiegészít? került a H. N. Adventista Bibliakommentár mind a hét kötetéhez.
A Szemelvények els? kötete egyedülálló válogatás, minthogy nemcsak értékes folyóiratcikkeket és kéziratokat tesz elérhet?vé, hanem olyan régi, felbecsülhetetlenül fontos traktátusokat és kisebb-nagyobb írásokat is, amelyek már nem kaphatók meg nyomtatásban. Az itt megjelen? tanácsok között vannak az ihletettségr?l írott kijelentései az 1880-as évek második feléb?l; a \"két törvénnyel\" kapcsolatos meglátásai a századforduló idejéb?l; a Csatlakozhatnak-e a keresztények titkos társaságokhoz? cím?, 1893-ban megjelent írás; a vigasztalás üzenetei a szenved?khöz és a halálos betegekhez; és azoknak a folyóiratcikkeknek jókora csoportja, amelyek kulcsfontosságú tanításbeli kérdésekkel foglalkoznak. Az itt megjelent anyag bizonyos része a folyóiratainkban és kisebb írásokban megjelent Ellen G. White írások útján került az egyház figyelmébe, néhány esetben pedig más olyan szerz?k könyvei útján, akik a Prófétaság Lelkér?l írtak, de ezek a források nem kerülhetnek be az Ellen G. White írásainak tárgymutatójába.
A Szemelvények els? és második kötete tartalmaz olyan írásokat, melyek a Notebook Leaflets, korábban \"Elmshaven\" Leaflets cím? kiadványban jelentek meg. E sokrét? írások nagy népszer?ségnek örvendtek. Az évek során ezek közül jó néhány bekerült olyan könyvekbe, mint például az Medical Ministry (Egészségügyi misszió), Evangelism, (Evangélizáció), The Adventist Home (Boldog otthon), és néhány esetben párhuzamos kijelentések olvashatók ezekben, és a Szemelvényekben. Azok a részletek, amelyek továbbra is jelent?s tanácsokat és felszólításokat hordoznak, most bekerültek a Szemelvényekbe, s így immár nincs arra szükség, hogy a Notebook Leaflets továbbra is nyomtatásban maradjon. E kötetek megjelenése lehet?vé teszi olyan különleges írások egy kisebb csoportjának közzétételét, melyek eddig még nem voltak nyomtatásban, de amelyeket bizonyára többen nagyra értékelnek majd.
A kötetek különböz? fejezetei nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz. Minden egyes részt bevezet? el?z meg, amely felvázolja az adott írások hátterét. A szövegben id?nként magyarázó jegyzetek jelennek meg. Ezek nem az üzenetet kívánják értelmezni, hanem olyan körülményekre és helyzetekre mutatnak rá, amelyek az adott kérdés kapcsán jelent?séggel bírhatnak.
A Szemelvények összegy?jtése az Ellen G. White kiadványok Hagyatéki Bizottságának ellen?rzése mellett az Ellen G. White Publications (Ellen G. White kiadványok) irodáiban történt. A bevezet?k a bizottság aláírásával, a magyarázó jegyzetek pedig a \"A szerkeszt?k\" megjelöléssel kerültek a könyvbe.
A Szemelvények bekerült az Ellen G. White írásainak új tárgymutatójába (Index to the Writings of Ellen G. White). Kívánjuk, hogy az Ellen G. White halála után oly sok évvel megjelen? kötetek a folyamatos eligazítás eszközei legyenek az egyház számára, és az Isten által adott munka bevégzését szolgálják. Ez ?szinte vágyunk és imánk:

A KIADÓK ÉS AZ
ELLEN G. WHITE ÍRÁSAINAK
HAGYATÉKI BIZOTTSÁGAKeresőszó:


Keresés helye:


Válogatás
Válogatás archívumokból


600 Ft
Dvd Felvétel
Tehetségkutató 2007.júni. 3.


1000 Ft
REK
Merre keressem...?


10000 Ft
Ősz Farkas Ernő
Jézussal egy asztalnál


1000 Ft
Doug Batchelor
A legfőbb forrás


200 Ft
Chasing Utopia
Chasing Utopia


3200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes