home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     RólunkKalifornia, szanatórium
1906. július 8.

Kedves Testvérem!

Némelyek azt gondolják, hogy képesek felmérni munkám jellegét és fontosságát. A bizonyságtételeket saját ítéletükre és értelmükre támaszkodva mérlegelik.
Tanítóm így szólt hozzám: \"Mondd meg ezeknek az embereknek, hogy Isten nem bízta meg ?ket a bizonyságtételek jellegének mérlegelésével, min?sítésével és meghatározásával. Aki ezt megkísérli, bizonyára hamis következtetésre fog jutni. Az Úr akarata, hogy az emberek ragaszkodjanak a nekik szánt feladatokhoz. Ha az Úr útján maradnak, akkor világosan megértik, hogy ? nem embert?l származó munkával bízott meg engem.
Azok, akik figyelmesen olvassák a bizonyságtételeket, ahogyan azok a kezdetekt?l megjelentek, nem fognak elbizonytalanodni forrásukat illet?en. A Szentlélek segítségével írott sok könyvem él? tanúként szól a bizonyságtételek jellege mellett.
Korai tapasztalataink alapján, Isten gyakran kiárasztotta Lelkét néhányunkra amint összegy?ltünk, én pedig látomást kaptam. Az Úr sok világosságot, bizonyságot, vigaszt, reményt és örömöt adott. Hálánk jeléül az Úr dicsérete szállt ajkunkról.

AZ IRODALMI MUNKÁSOK SEGÍTSÉGE

Amíg a férjem élt, ? segített és tanácsolt a nekem adott üzenetek terjesztése ügyében. Nagyon sokat utaztunk. Néha éjjel kaptam a világosságot, néha pedig nappal, nagy összejövetelen. A látomásban kapott utasítást h?séggel vetettem papírra, amennyire csak id?m és er?m engedte. Az írásokat férjemmel együtt néztük át. ? javította ki a nyelvtani hibákat és húzta ki a szükségtelen ismétléseket, majd szépen lemásolva küldtük el a címzetteknek vagy a nyomdának.
A munka növekedésével mások is a segítségemre voltak a nyomtatásra váró anyag el?készítésében. Férjem halála után h?séges segít?k csatlakoztak hozzám, akik fáradhatatlanul másolták a bizonyságtételeket és készítették el? a cikkeket nyomtatásra.
Nem igaz azonban az a szóbeszéd, miszerint bármelyik segít?m hozzáadhat az általam leírt üzenetekhez, vagy megváltoztathatja azok értelmét.
Amikor Ausztráliában voltunk, az Úr azt az utasítást adta, hogy William C. White legyen felmentve azok alól a nehéz terhek alól, melyeket testvérei helyeztek rá, hogy több ideje legyen arra, hogy az Úrtól kapott munkámban segítségemre lehessen. Ez az ígéret adatott: \"Lelkemet reá helyezem és bölcsességet adok neki.\"
Amerikába való visszatérésem óta több ízben kaptam kijelentést arról, hogy William C. White-ot az Úr adta mellém segít?ül, és hogy e munkában az Úr Lelkét adja neki.

A KÖZREADÁS MEGFELEL? IDEJE ÉS HELYE

Isten Lelkét?l származó bölcsességre és jó ítél?képességre van szükség ahhoz, hogy az üzenetet megfelel? id?ben és módon adjuk közre. Amikor a dorgálásra szorulók gondolkodása er?s befolyás alatt áll, akkor azok természetszer?leg el fogják vetni a bizonyságtételeket, és miután egyszer az ellenszegülés talajára léptek, a kés?bbiekben nehéz lesz beismerniük tévedésüket.
Munkánk kezdeti napjaiban, amikor az Úr néhány vezet? testvér jelenlétében adott üzeneteket, közösen tanácskoztunk arról, hogy mi volna a legjobb mód azok közreadására. Néha úgy döntöttünk, hogy bizonyos részleteket nem fogunk felolvasni a gyülekezet

el?tt. El?fordult, hogy azok, akikhez a felhívás szólt, azt kérték, hogy a hibáikra és veszélyes helyzetükre vonatkozó intést mások el?tt is olvassák fel, hogy ?k is tanulhassanak az esetb?l.
Gyakran megtörtént, hogy fedd? bizonyságtételek felolvasásának hatására némelyek vallomást tettek. Ilyenkor imádságban egyesültünk, és az Úr megbocsátó kegyelme megmutatkozott azok el?tt, akik megbánták vétkeiket. A bizonyságtételeknek való engedés Isten gazdag áldásait hozta körünkbe.
H?séggel igyekszem mindannak leírására, amit az isteni tanácsadó id?r?l id?re elém tár. Írásaim egy része azonnal elkerült oda, ahol arra a népnek szüksége van. Bizonyos részt mindaddig visszatartok, amíg a körülmények alakulása világossá teszi el?ttem, hogy felhasználásukra eljött az id?. Olykor felel?s beosztásban lév? prédikátorok és orvosok hagyják figyelmen kívül a bizonyságtételeket. Isten úgy utasított, hogy az ilyenek kezébe ne helyezzek bizonyságtételt, mert ?k ugyanannak a léleknek engedve, amely Ádámot és Évát megkísértette, szívük és elméjük irányítását az ellenségnek adták át. Hamis ösvényt taposva és félrevezet? képzelgések által uralva, olyan dolgokat olvastak ki a bizonyságtételekb?l, melyek nincsenek bennük, mivel azok a dolgok az általuk ismert hazug kijelentésekkel vannak összhangban. Saját lángjuk fényénél olvasva a bizonyságtételeket, tévedésbe esnek, és másokat is tévedésbe ejtenek.
Id?nként el?fordul, hogy mindaddig visszatartok már írásban lév?, kifejezetten világos és határozott feddéseket, amíg személyes kapcsolatteremtés útján meg nem próbálom változásra késztetni azokat, akikhez azok szólnak. Ha ezek a törekvések sikertelenek, akkor az intést nagy er?vel képvisel? üzenetek elkerülnek a címzettekhez, még akkor is, ha azok elutasítják a kijelentések igazságát.
Ha a hibáik miatt figyelmeztetést kapók bevallják helytelenségüket, az ellenség b?völete megtörhet. Ha megbánják és elhagyják b?neiket, Isten h? és igaz, hogy megbocsássa azokat, és hogy minden tisztátalanságból megtisztítsa ?ket. Krisztus a b?nbocsátó Megváltó, eltávolítja szennyes ruháikat és tisztákba öltözteti ?ket, valamint tetszet?s süveget helyez fejükre. Addig azonban, míg nem kívánnak elfordulni b?neikt?l, nem képesek olyan jellemet fejleszteni, ami az ítélet nagy napján megállhatna. Gyakran titkos b?nök tárulnak elém egyének életéb?l. Ilyenkor kötelezve érzem magam arra, hogy a figyelmeztetés és feddés üzenetét hordozzam.

Isten tudatta velem, hogy sokan, akik az ellenség hamis tudományára figyelmeznek, munkámat hamis próféta munkájaként fogják elvetni, és a bizonyságtételeket olyan módon értelmezik majd, mely Isten igazságát hazugságra cseréli fel. Sátán készenlétben áll. Azok, akik a múltban az Úr munkáját végezték, de megengedték, hogy megtévesszék ?ket, az üzenetek helytelen alkalmazására fognak törekedni. Azért csavarják el a gyülekezetekhez szóló üzenetek értelmét, és azért igyekeznek megzavarni másokat, mert nem óhajtanak a tanács és feddés szavaira hallgatni. Nem akarják elvégezni a számukra kijelölt tevékenységet és eljárásaikon sem kívánnak változtatni.
Mindazonáltal, amíg az Úr úgy akarja, hordoznom kell azt az üzenetet, amit t?le kaptam. Az Úr nem bízott meg azzal a feladattal, hogy a hitetlen szívekbe melengetett félreértések mindegyikét helyreigazítsam. A bonyodalmak mindaddig sokszorozódni fognak, amíg csak ajtó nyílik a kísért? sugallatainak befogadására. A világosságtól elzárkózók szíve nyitva áll a hitetlenség el?tt. Sátán céljait szolgálná, ha id?met és er?met ilyen dolgokon emészteném. Az Úr ezt mondta: \"Hordozd a bizonyságtételeket! A te munkád nem a nehézségek kisimítása, hanem a feddés, valamint a Krisztus igazságának bemutatása.\"

EGY ESET

Az üzenet hirdetésének kezdeti id?szakában, Butler és Hart vén testvérek elbizonytalanodtak a bizonyságtételek kapcsán. Nagy elkeseredésükben sírtak és sóhajtoztak, de helyzetükre egy ideig nem adtak magyarázatot. Egy alkalommal Hart vén testvér mégis úgy érezte, hogy indokolnia kell hitetlen beszédüket és viselkedésüket. Egy White testvérn? látomásait tartalmazó kiadványra hivatkozott és azt mondta, tudomása szerint, bizonyos látomásokat kihagytak bel?le.
Férjem Hart vén kezébe adta a kiadványt és arra kérte, hogy olvassa el a címlapot, melyen ez állt: \"Ellen G. White, keresztény tapasztalatainak és látomásainak kivonata.\"
Egy pillanatra csönd lett, majd férjem elmagyarázta, hogy az anyagiak hiánya miatt csak egy vázlatos kiadást jelentethettünk meg, de megígérte a testvéreknek, hogy mihelyt az anyagiak lehet?vé teszik, a látomások könyv formában is meg fognak jelenni.

Butler presbiter testvért ez mélyen érintette, és a magyarázat meghallgatása után azt mondta: \"Boruljunk le Isten el?tt.\" Olyan imák, sírás és vallomások követték egymást, amelyeknek ritkán voltunk tanúi.
Butler testvér még ezt is mondta: \"White testvér bocsáss meg! Azt hittem, hogy eltitkoltatok el?lünk valami olyat, amit ismernünk kellene. Bocsáss meg, White testvérn?!\" Isten ereje csodálatos módon volt jelen (A gyülekezethez szóló bizonyságtételek lejegyzése és terjesztése, 3-9. oldal).

A MUNKA SEGÍT?I

Kalifornia, szanatórium
1907. október 23.

Kedves Wilcox Testvér!

Megkaptam legutóbbi leveledet. A testvérn?vel kapcsolatban, aki a White testvérn? helyének betöltésére érzi hivatottnak magát, azt mondom, lehet, hogy ?szinte, de minden bizonnyal téved.
A férjem halála el?tt kb. egy évvel nagyon legyengültem, és úgy t?nt, hogy már nem sokáig fogok élni. Úgy vittek el a Healsburgban tartott sátor összejövetelre, és tettek le a sátorban várakozó népünk sokasága el?tt. Megkértem, hogy segítsenek felülnöm fekv? helyzetemb?l, kísérjenek fel a szószékre, hogy elbúcsúzhassak az emberekt?l. Amint beszélni kezdtem, isteni er? szállt rám, mely áthatott kívül-belül. Az összegy?ltek közül sokan látták, hogy gyönge voltam, az arcom és a kezem vértelennek t?nt. De mihelyt beszélni kezdtem, ajkaim és arcom visszanyerték színüket. Tudtuk, hogy Isten csodát tett velem. Gyógyultan álltam az emberek el?tt és nyugodtan beszéltem hozzájuk.
Ezután a tapasztalatom után világosságot kaptam, hogy az Úr arra hívott el, hogy bizonyságtételét sok országba vigyem el, és ? majd megadja a munkához szükséges er?t és kegyelmet. Az Úr azt is megmutatta nekem, hogy fiamnak, William C. White-nak a segít?mnek és tanácsadómnak kellene lennie, és megígérte, hogy a bölcsesség és tiszta gondolkodás lelkületét adja majd neki. Láttam, hogy az Úr majd vezetni fogja ?t és nem fog eltévelyedni, mivel fel fogja ismerni a Szentlélek útmutatásait.

A következ? biztosítékot kaptam: \"Nem vagy egyedül abban a munkában, amit az Úr számodra kijelölt. Isten meg fog tanítani arra, hogy hogyan tárd az igazságot annak egyszer?ségében a nép elé. Az igazság Istene támogat majd, és meggy?z? bizonyítékokat fogsz kapni vezetésér?l. Isten adni fog Szentlelkéb?l, és az ? kegyelme, bölcsessége és megtartó ereje kísér majd téged...
\"Az Úr lesz a tanítód. Rossz befolyásokkal fogsz szembesülni, melyek a panteizmus, és más hitetlen elgondolások formájában jönnek majd. Egyedül engem kövess, és akkor biztonságban leszel! Lelkemet fiadra helyezem és er?t adok munkájához. Alázatos a lelkülete és az Úr arra választotta ?t, hogy fontos szerepet töltsön be m?vében. Ez volt születésének célja.
Ezt a kijelentést 1882-ben kaptam. Azóta többször megbizonyosodtam arról, hogy elnyerte a bölcsesség ajándékát. Az utóbbi id?k nehézségei idején ezt mondta az Úr: \"Szolgámat, William C. White-ot neked adtam, jó ítél?képességet adok neki, hogy segítségedre legyen. Hozzáértést és megértést adok neki, hogy bölcsen intézkedjen.\"
Az Úr más h?séges segít?ket is adott a munkámhoz. Sok írásom került az emberek kezébe nyomtatott formában. Régt?l való elhivatásomnak szinte minden idejében arra törekedtem, hogy napról napra papírra vessem az éjszakánként elém tárt látomásokat. Sok fedd?, tanácsoló és bátorító üzenetet küldtem el egyéneknek, és a gyülekezet számára adott kijelentések legnagyobb része megjelent könyvben vagy folyóiratban. Mindezek nagyon sok területre jutottak el.
A m? folyamatosan halad el?re. Komoly er?feszítéseket teszünk, hogy írásaimat az emberek kezébe adjuk. Reményünk szerint több új könyv kerül hamarosan nyomdába. Ha képtelen lennék folytatni a munkámat, h?séges munkatársaim készséggel vinnék azt tovább.

ÍRÁSAIM MINDENKOR BESZÉLNI FOGNAK

Népünknek óriási világosság adatott ezekben az utolsó napokban. Ha megtartatik életem, ha nem, írásaim mindenkor beszélni fognak, mindaddig végezvén munkájukat, amíg az id? megmarad. Írásaim össze vannak rendezve, és még ha nem is élnék, az Úr nekem adott üzenete fenn fog maradni és szólni fog az emberekhez. De most er?s vagyok, és sok hasznos munkát szeretnék még elvégezni. Lehet, hogy életben maradok az Úr eljöveteléig. Ha mégsem, akkor

bízom benne, hogy elmondható lesz rólam: \"...Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ? fáradságuktól, és az ? cselekedeteik követik ?ket\" (Jel 14:13).
Hálás vagyok Istennek szeretete biztosításáért és mindennapi vezetéséért. Az írás nagyon elfoglal. Kora reggel és kés? este írok azokról a dolgokról, amelyeket az Úr elém tárt. Munkám fontossága az, hogy egy népet arra készítsek fel, hogy az Úr napján megállhasson. Krisztus ígérete biztos. Az id? közel van. Kötelességünk, hogy dolgozzunk, vigyázzunk és várjuk az Úr Jézust. Kitartónak, rendíthetetlennek kell lennünk, mindig az Úr munkájában foglalatoskodva. Krisztusban van minden reménységünk alapja.
Levonja-e népünk a tanulságot a múltból a jelenre és a jöv?re, ahogyan az most világunk elé tárul? Figyelembe veszik-e a nekik adott figyelmeztet? üzeneteket? A legnagyobb törekvésünk tárgya az legyen, hogy életünk finomodjon, tisztuljon, és visszatükrözzük az isteni képmást. Ennek mindazok tapasztalatává kell válnia, akik ahhoz a néphez csatlakoznak, melynek tagjai megtisztíttatnak és megfehéríttetnek a Bárány vérében. Fel kell öltözniük Krisztus igazságát, nevét pedig homlokukon kell viselniük. Örvendezniük kell Isten dics?ségének reményében. Krisztus tenyerébe metszette a népéhez tartozók neveit. Egyetlen ráhagyatkozó lelket sem téveszt szem el?l.
Mondd el az egyház tagjainak, hogy mély Istenhez fordulásra van szükség! Értse meg mindenki, hogy áldozatok árán kell szövetséget kötniük Istennel. Mindennap és minden órában szükség van az evangélium áldásaira. Az Úr hatalmának, jelenlétének és szeretetének minden bizonyítékát hálás köszönettel kell felismernünk. A boldogságot lelkünk Isten felé való helyes viszonyulása által kell elérnünk. Köszönöm Istennek ezt az értékes gondolatot! Dicsérjük ?t tetteinkkel és kifejezésre juttatott érzéseinkkel!... Soha nem szóltak még bizonyságtételek az emberekhez oly tisztán, mint azok, amelyeket mostanában vetettem papírra. Isten arra késztet, hogy hívjam fel népünk figyelmét ezek tanulmányozásának fontosságára. Kezd?djék el a munka most! Akár munkálkodhatom Jézus eljöveteléig, akár nyugalomra szólíttatom, ezek az üzenetek halhatatlanok maradnak.
Testvéremhez így szólok: olyan szavakat szóljatok, melyek Krisztushoz vonzzák az embereket! Teremjétek a jó munka gyümölcseit!

\"Aki hisz a Fiúban, örök élete van\" (Jn 3:36). Mindenféle csalás üti majd fel fejét, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. De az Úr gondoskodni fog m?vér?l (A gyülekezethez szóló bizonyságtételek lejegyzése és terjesztése, 10-16. oldal).

A BIZONYSÁGTÉTELEK ALKALMAZÁSA

AZ ID? ÉS A HELY FIGYELEMBEVÉTELE

A bizonyságtételek kapcsán semmi nem tehet? félre, semmi nem hagyható figyelmen kívül, de el kell gondolkozni a közzétételre alkalmas id?r?l és helyr?l. Nem szabad rosszul id?zíteni. Néhány dolgot vissza kell tartani, mert néhányan rosszul alkalmazzák a kapott világosságot. Minden jóta és vessz? szükséges, és azoknak a megfelel? id?ben el? is kell kerülniük. A múltban a bizonyságtételeket gondos tanulmányozásnak vetettük alá, miel?tt nyomtatásra kerültek. Mindez ma is ugyanúgy történik.
Mondd meg nekik, egyék és igyák Isten Fiának testét és vérét! Tárd eléjük az Igét! Lesznek olyanok, akik félreértelmezik és félremagyarázzák majd. Vakság van rajtuk, és azokat az értelmezéseket vezetik el?, amelyeket Sátán dolgozott ki számukra. White testvérn? szavainak teljesen hamis jelentést fognak tulajdonítani. Sátán éppoly készségesen állítja, hogy ? Krisztus tanítványa, mint ahogyan a vádoló Júdás is tette. Némelyek Sátán hazugságmondó iskolájában tanultak. Zakariás könyvének harmadik fejezete leírást ad róluk. Semmi sem olyan kedves Istennek ezen a világon, mint egyháza. Sátán befolyásolta az emberek gondolkodását, és ravasz módján továbbra is a szent kötelesség elárulására igyekszik.

A KIVONATOK NYOMTATÁSA

Biztosan látom, hogy ha mindenki, aki a könyvek írására alkalmasnak tartja magát, követné elképzeléseit és megjelentetné írásait, kiadóink ajánlására tartana számot; akkor nagyon sok konkoly lenne elvetve világunkban. Népünk közül sokan kérték komoly elszántsággal t?lem, hogy - engedjem meg, bizonyos témák hangsúlyozása érdekében - úgy használhassák fel írásaimat, hogy azok mély benyomást gyakorolhassanak az olvasókra.

Valóban szükség lenne ilyen anyagok közreadására, mégsem egyezhetem bele abba, hogy ekképp használják a bizonyságtételeket, vagy, hogy az általuk javasolt módon helyezzék el az önmagában jó kijelentést.
Lehet, hogy a javaslattev?k bölcsen vitték volna véghez szándékukat, mégsem merem feljogosítani ?ket arra, hogy elgondolásuknak megfelel?en használják írásaimat. Az ilyen vállalkozás kapcsán sok mindent át kell gondolni. A bizonyságtételek olyan felhasználása során, mely egy bizonyos kérdéskör alátámasztására törekszik, el?fordulhat, hogy e kivonatok más benyomást keltenek, mint amikor eredeti szövegkörnyezetükben olvassák azokat (A gyülekezethez szóló bizonyságtételek lejegyzése és terjesztése, 25-26. oldal).Keresőszó:


Keresés helye:


Dr. Donna Habenicht
A gyermeknevelésről


2500 Ft
Joe Crews
Titkos Elragadtatás


200 Ft
Doug Batchelor