home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A gadarénusok arra kérték Krisztust, hogy távozzon. A kapernaumiak befogadták ?t, s közöttük hatalmas csodákat vitt véghez.
A menny és a föld minden ereje Krisztus rendelkezésére áll. ? a Nagy Orvos, akit testi vagy lelki szenvedéseink idején szólítanunk kell. A szeleken és hullámokon, valamint a démonok által megszállt embereken Krisztus megmutatta rendíthetetlen hatalmát. Neki adattak a halál és a pokol kulcsai. A hatalmasságok és az er?k még akkor is neki voltak alárendelve, amikor megaláztatásban volt része. ...
Miért nincs nagyobb hitünk az isteni orvosban? Ugyanazt, amit a gutaütöttért tett, ma is megteszi azokért, akik hozzá jönnek gyógyulásért. Nagyobb hitre van szükségünk. Riasztó számomra, amikor a hit hiányát látom népünk körében. Krisztus közvetlen közelébe kell kerülnünk, és hinnünk kell, hogy be fogja gyógyítani testi és lelki gyengeségeinket.
Túlságosan hitetlenek vagyunk. Bárcsak Istenben való hitre vezethetném népünket. Nem kell azt gondolnunk, hogy a hit gyakorlásához felfokozott izgalmi állapotra van szükség. Mindössze annyit kell tenniük, hogy higgyenek Isten Igéjében, mint ahogy egymás szavának hisznek. ? mondta azt, és be is teljesíti. Csak nyugodtan bízz ígéretében, mert ? komolyan gondolja amit mond. Mondd ezt: \"Igéjében így szól hozzám, és be is teljesíti ígéretét!\" Ne nyugtalankodj! Bízzál! Isten Igéje igaz. Cselekedj úgy, mint aki bízik Mennyei Atyjában...
Az embereknek új helyekre kell elvinniük az igazságot. Szükségük van anyagi támogatásra. Olyan keretnek is lennie kell, melyb?l a szegényeket és a szükségben lév?ket munkájuk során segíteni tudják. A szegények iránt tanúsított jóságuk növeli befolyásukat az igazság hirdetését illet?en. Segít?készségük a megsegítettek háláját és a menny elismerését nyeri el.
A h?séges munkásoknak szükségük van a gyülekezet együttérzésére. Az Úr meghallgatja az értük mondott imákat. A gyülekezetnek nem szabad mell?zni a munkájuk iránt tanúsított gyakorlati érdekl?dést.
Senki sem él önmagának. Isten m?vében mindenkinek van valami kötelessége. A többség összefogása er?síti egyesek munkáját. A gyülekezetek hitének, szeretetének és egységének növekedésével, hatásköre is növekedik, s ennek a hatáskörnek - a kereszt szüntelen szélesítésével - egyre nagyobb mértékben kell érvényesülnie.

KELJ FEL ÉS VILÁGÍTS!

Isten arra hív, hogy törjünk ki mindennapi életünk megszokott rendjéb?l. Az evangélium üzenetének hangoznia kell a városban és a városokon kívül. Mindenkit hívnunk kell, hogy gyülekezzen a kereszt zászlója köré. Amikor a munka megfelel?en halad el?re; amikor isteni elszántsággal igyekszünk érdekl?d?ket nyerni az igazságnak, akkor a világ látni fogja, hogy az igazság üzenetét er? hatja át. A hív?k ezáltal bizonyságot tesznek az igazságnak arról az erejér?l, ami különböz? természet? embereket összhangba képes hozni, mivel érdekl?désük tárgya egy és ugyanaz.
A hívek imái, áldozatai komoly és önfeláldozó törekvésekkel párosulnak. ?k valóban látványosságai a világnak, mind angyaloknak, mind embereknek. Emberek térnek meg újból. Az a munkás, aki egykor magasabb jövedelemre törekedett, Isten segít? eszközévé válik. A hív?ket közös érdek vezeti: hogy az igazságnak olyan központjait hozzák létre, ahol Istent magasztalhatják. Krisztus az egység és a szeretet szent - hatalmas erej? - köteleivel kapcsolja egybe ?ket.
Ezért az egységért imádkozott Jézus szenvedéseit megel?z?en, amikor a keresztt?l csak egy lépés választotta el. \"Hogy mindnyájan egyek legyenek - mondta -; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ?k is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem\" (Jn 17:21). Isten ébredésre hívja a szunnyadókat, hogy odaadó munkához lássanak és Hozzá imádkozzanak, a szükséges er?ért. Munkásokra van szükség. Nincs szükség pontosan el?írt szabályok követésére. Vegyétek a Szentlelket, és törekvésetek gyümölcsöz? lesz! Krisztus jelenléte szolgáltatja az er?t. Sz?njék meg minden nézeteltérés és vetekedés! Gy?zzön a szeretet és az egység! Vezessen mindenkit a Szentlélek! Ha Isten népe teljességgel átadja magát ?neki, akkor ? visszaállítja a széthúzás következtében elvesztett er?ket. Isten segítsen felismernünk, hogy a megoszlás gyengeség, az egység pedig er? (32. Levél, 1903).

SZÓLJATOK HITTEL!

Bármi történik, ne csüggedjetek el! Az Úr szeret minket és betartja Szavát. Buzdítsátok Istenben vetett bizalomra a betegeket! Bátorítsátok ?ket! Öntsetek beléjük reményt a legvégs?kig! Ha meg kell halniuk, tegyék azt az Urat dicsérve! ? örökké él, és noha h?séges szolgáinak némelyike meghal, munkájuk követni fogják ?ket; és a feltámadás reggelén örömteli ébredésben lesz részük.
Ne csüggedjünk el! Ne kételkedjünk szavainkkal, hanem higgyünk, mert a hitben végtelen er? van. Ha erre az er?re hagyatkozunk, és nem saját emberi er?nkben bízunk, akkor meg fogjuk látni Isten szabadítását (Notebook Leaflets, Christian Experience, No. 2. - The Review and Herald, 1909. december 30).Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Csendesnapok 2006


2500 Ft
Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
REK
Kik a Hetednapi Adventisták?


300 Ft
Joe Crews
Miért mondta Isten?


200 Ft
Lancsák Anita
Péter szólt


1200 Ft
Chasing Utopia
Chasing Utopia


3200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes