home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Az elmúlt éjszaka felébredtem álmomból, mert súlyos teher nehezedett elmémre. Figyelmeztet? és tanító üzenetet továbbítottam a testvéreknek olyanok munkájával kapcsolatban, akik tévtanokat hirdetnek a Szentlélek befogadását és embereken keresztül való megnyilatkozását illet?en.
Isten tanítása szerint az 1844 után tapasztalt fanatizmus az üzenet záró szakaszában újra felüti fejét körünkben, így éppoly határozottsággal kell szembesülnünk ezzel a gonosszal, mint korábbi tapasztalataink idején.
Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. A próféciák teljesednek. Különös és eseményteljes történelem íródik a menny könyveibe - olyan események, melyek az Ige kijelentése szerint közvetlenül Isten nagy napját fogják megel?zni. A világon minden bizonytalanságban van. A nemzetek dühödtek és komoly el?készületeket tesznek a háborúra. Nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad. Isten nagy napja rohamosan közeleg. Noha a nemzetek háborúra és vérontásra sorakoztatják er?iket, az angyaloknak adott parancs még mindig érvényben van: azaz mindaddig tartsák vissza a szeleket, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek homlokukon.
A világ kezdi felismerni Isten törvénye áthágásának elkerülhetetlen következményeit. Miután Isten végzett a teremtés munkájával, a hetedik napon megpihent és nyugalomnappá szentelte azt, vagyis olyan napként különítette el, melyet az embernek az ? imádásával kell töltenie. De ma szinte az egész világ teljesen semmibe veszi Jahve törvényét. Új napot intézményesítettek Isten pihen?napja helyett. Az ember az Ige határozott tanításai ellen fordította útját és akaratát. A világ lázadásba és b?nbe merült. Az Isten törvényének ellenszegül? munka a mennyei udvarokban kezd?dött Luciferrel, az oltalmazó kérubbal. Sátán az els? akart lenni a mennyei tanácsban. Istennel való egyenl?ségre vágyott. Lázadó munkáját a parancsnoksága alatt álló angyalok között kezdte, arra törekedve, hogy az elégedetlenség lelkületét árassza körükben. Olyannyira megtéveszt? módon dolgozott, hogy sok angyalt meg tudott nyerni ügyének, miel?tt azok teljesen átlátták volna céljait. Még a h?séges angyalok sem tudták teljesen kiismerni jellemét, és munkája következményeit sem látták el?re. Miután Sátán sikeresen megnyert ügyének sok angyalt, Isten elé járult és azt mondta: az angyalok azt kívánják, hogy ? foglalja el Krisztus helyét.
A gonosz munka mindaddig folytatódott, mígnem az elégedetlenség lelkülete valóságos lázadásba ment át. Háború tört ki, így Sátán - támogatóival együtt - kivettetett a mennyb?l. Sátán az els?bbségért küzdött a mennyben és elvesztette a harcot. Isten nem bízhatott rá többé dics?séges és fennkölt feladatokat, s így ezek, valamint a mennyei vezetésben betöltött szerepköre, elvétettek t?le.
Ett?l az id?t?l kezdve Sátán és szövetséges serege Isten esküdt ellenségeként m?ködik világunkban, megállás nélkül harcolva az elméleti és gyakorlati igazság ellen. Miként az angyaloknak, Sátán az embereknek is megjelenti Krisztusról és Istenr?l alkotott hamis fondorlatait, s ezáltal megnyerte magának a világot. Még a magukat kereszténynek valló egyházak is a nagy hitehagyó oldalára állnak.
Sátán e világ királyságának fejedelmeként mutatja be magát, és ekként álcázta magát Krisztus el?tt is három nagy pusztai kísértése közül az utolsóban. \"Ha leborulva imádsz engem\" - mondta a Megváltónak - \"mindezeket [azaz a világ királyságait, melyeket Sátán elvonultatott Jézus el?tt] neked adom.\"
Krisztus tudta a mennyben, hogy el fog jönni az id?, amikor Sátán erejével szembe kell néznie és le kell ?t gy?znie, hogy az emberiség felszabadulhasson uralma alól. Amikor az id? elérkezett, Isten Fia levette királyi koronáját és ruháját, isteni mivoltát emberibe öltöztetve eljött a földre, hogy szembenézzen Sátánnal és legy?zze ?t. Azért, hogy az emberek közbenjárója lehessen az Atyánál, Megváltónknak, elfogadva a nyomorúságot, a fájdalmakat, a kísértéseket, minden más emberhez hasonló életet kellett élnie a földön. Betlehemi csecsem?ként megszületve eggyé vált az emberiséggel. Szepl?telen életével a jászoltól a keresztig megmutatta az embereknek, hogy b?nbánat és Krisztusba vetett hit által újra elnyerhetik Isten pártfogását. Krisztus megváltó kegyelmet, azaz b?nbocsánatot hozott. Ha tehát visszatérnek h?ségükhöz és nem hágják át a törvényt, b?nbocsánatot nyernek.
Krisztusnak az elesett emberiség gyengeségében kellett kiállni Sátán kísértéseit, aki még mindig azoknak a magasabb rend? er?knek a birtokában volt, melyekkel Isten az angyali családot felruházta. De Krisztus emberi mivolta összefonódott az istenivel, s ennek az er?nek a segítségével minden sátáni kísértésnek ellenállt, s lelkét tisztán meg?rizte a b?nt?l. Az ehhez a gy?zelemhez szükséges er?vel Ádámnak azokat a leányait és fiait is fel tudja ruházni, akik hit által elfogadják az ? jellemének igaz vonásait.
Isten annyira szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, ha valaki elfogadja ?t, er?t kapjon az igaz élethez. Krisztus bizonyította, hogy hit által lehetséges megragadni Isten erejét. Bemutatta, hogy b?nbánat és a Krisztus igazságába vetett hit gyakorlása által a b?nös megbékélhet Istennel, isteni természet részesévé lehet, legy?zvén a romlottságot mely kívánság által van a világban.
Sátán minket is úgy kísért, ahogyan Krisztust kísértette, felajánlva a föld királyságait az iránta való h?ség ellenében. De Sátán kísértéseinek nincs ereje azokon, akik hitük elkezd?jeként és bevégz?jeként tekintenek Jézusra. Sátán nem sarkallhatja b?nre azt, aki hit által elfogadja annak erényeit, aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a b?nt. \"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ? egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ?benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen\" (Jn 3:16).
Aki megbánja b?nét és elfogadja Isten Fia életének ajándékát, az nem szenvedhet vereséget. Hit által megragadva az isteni természetet, Isten gyermekévé válik. Imádkozik és hisz. Amikor kísértések és próbák érik, arra az er?re hivatkozik, melyet Krisztus halála révén ? is elnyerhet, és kegyelem által gy?zelmet arat. Ezt minden b?nösnek meg kell értenie! Az embernek meg kell bánnia b?nét és hinnie kell Krisztus erejében, ami megszabadíthatja ?t b?neib?l és meg is tartja a b?n nélkül való életre. Milyen hálásnak kellene lennünk a krisztusi példa ajándékáért!

NE AKARJÁTOK ELKERÜLNI KERESZTET!

Létezhetnek jól kigondolt elméletek és emberi elképzelések, de annak, aki végül gy?ztesként akar kikerülni, mindenképp alázatra van szüksége ahhoz, hogy képes legyen az isteni er?re hagyatkozni. Amikor ekként megragadjuk a végtelen hatalmat és egyedül a keresztben bízó alázattal Krisztushoz jövünk, akkor isteni er? m?ködhet együtt velünk, hogy megszenteljük és megtisztítsuk életünket.
Senki ne akarja elkerülni a keresztet! A kereszt által vagyunk képesek a gy?zelemre. A próbákban és nehézségekben isteni er? munkálkodhat életünkben, aminek eredménye Krisztus szeretete, békessége és kedvessége lesz.
Naponta nagy munkának kell végbemennie az emberi szívben az Ige tanulmányozása által. Meg kell tanulnunk az igaz hit egyszer?ségét. Ez meg fogja hozni gyümölcsét. Törekedjünk határozott el?relépésre a lelki tisztánlátás terén. Tegyük a drága Igét emberi tanácsosunkká. Minden pillanatban óvatosan kell járnunk, szorosan, Krisztus oldalán. Krisztus életére és kegyelmére van szükség életünkben, és arra a szeretetb?l fakadó hitre, mely megtisztítja lelkünket.
Világosan meg kell értenünk, mit vár el Isten az ? népét?l. Mindenki képes megérteni a törvényt, Isten jellemének tükrét. Az Isten ujjával a k?táblára írt szavak oly tökéletesen tárják fel népére vonatkozó akaratát, hogy senkinek sem szükségszer? hibáznia. Isten világosan megismertette népével országának törvényeit, hogy azután azok uralkodásának alapelveiként táruljanak fel minden nemzet és nép el?tt. Jól tennénk, ha tanulmányoznánk a Mózes második könyve 20. fejezetének 12-18-ig terjed? verseit.
Amikor megkezd?dik az ítélet, könyvek nyittatnak meg, és azok alapján minden ember megítéltetik. Akkor a k?táblák - melyeket Isten addig a napig rejtve hagy - az igaz élet feltételeként tárulnak majd az emberek elé. Akkor majd a férfiak és n?k egyaránt meglátják, hogy megváltásuk el?feltétele az Isten tökéletes törvényének való engedelmesség volt. Senki nem találhat mentséget a b?nre. A törvény igazságos elvei alapján mindenki megkapja halálra vagy életre szóló ítéletét. (The Review and Herald, 1909. január 28.)Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Csendesnapok 2007


2500 Ft
Gaál Éva
Igaz történetek - Barátság


600 Ft
Lancsák Anita
Péter szólt


1200 Ft
Fleischer Katinka
Hívtál Uram


600 Ft
Dwight Nelson
Életkérdések


5000 Ft
Nyári István
Versek az Istent keresõ emberrõl


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes