home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

\"Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ? általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. ?benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.\" \"És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ? dics?ségét, mint az Atya egyszülöttjének dics?ségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal\" (Jn 1:1-5, 14).
Ez a fejezet felvázolja Krisztus munkájának jellegét és jelent?ségét. A témájához ért? János minden hatalmat Krisztusnak tulajdonít, és az ? nagyszer?ségér?l és magasztosságáról beszél. Az értékes igazság isteni sugarait napfényként ragyogtatja. Úgy mutatja be Krisztust, mint az egyedüli közbenjárót Isten és az emberiség között.
Krisztus testtélételének tana nagy titok, \"...mely el vala rejtve ?sid?k és nemzetségek óta\" (Kol 1:26). A szent élet hatalmas és mélységes titka ez. \"Az Ige testté lett, és lakozék közöttünk\" (Jn 1:14). Krisztus magára vette az emberi természetet, ami mennyei természetéhez képest alsóbbrend? volt. Semmi nem mutatja úgy Isten csodálatos leereszkedését, mint ez. Isten \"...úgy szerette a világot, hogy az ? egyszülött Fiát adta...\" (Jn 3:16). János olyan egyszer?séggel beszél err?l a csodálatos témáról, hogy azt mindenki megértheti, s általa világossághoz juthat.
Krisztus nem színlelte, hogy felvette az emberi természetet, hanem valóságosan felvette azt. Valóban emberi természete volt. \"Mivel tehát a gyermekek testb?l és vérb?l valók, ? is hasonlóképpen részese lett azoknak\" (Zsid 2:14). Jézus Mária fia volt, emberi leszármazás szerint Dávid magvából való. A Biblia emberként, az Ember Jézus Krisztusként beszél róla. \"Mert ez\" - írja Pál [angol ford.] - \"nagyobb dics?ségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház épít?jének nagyobb a tisztessége, mint a háznak\" (Zsid 3:3).

KRISZTUS FÖLDI SZÜLETÉSE EL?TTI LÉTE

Miközben Isten Szava beszél Krisztusról, aki emberi testben e földön élt, határozottan szól a földi születése el?tti létér?l is. Az Ige isteni személyként létezett az Atya mellett. Az örökkévalóságtól kezdve ? volt a szövetség közbenjárója, akiben a föld minden nemzetei - zsidók és pogányok egyaránt - megáldatnak, amennyiben elfogadják ?t. \"Az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige\" (Jn 1:1). Az emberek, de már az angyalok teremtése el?tt is, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
A világ általa lett, \"...és nála nélkül semmi sem lett, ami lett\" (Jn 1:3). Ha Krisztus teremtett mindent, akkor léteznie kellett a teremtett dolgok megléte el?tt. Az erre vonatkozó szavak oly határozottak, hogy senkinek sem kell kétségben maradnia fel?lük. Krisztus Istent?l volt, a szó legkomolyabb értelmében. Az örökkévalóság óta Istennel volt, mindenek fölötti, örökké áldott Isten.
Az Úr Jézus Krisztus, Isten szent Fia, örökt?l fogva különálló személyként létezett, mégis egy volt az Atyával. ? volt a menny túláradó dics?sége, a mennyei lények parancsnoka, és az angyalok imádó hódolata joggal illette meg, s nem jelentette az Isten megrablását. \"Az Úr az ? útának kezdetéül szerzett engem\" - jelenti ki - \"az ? munkái el?tt régen. Örök id?kt?l fogva felkenettem, kezdett?l, a föld kezdetét?l fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekel?tte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak el?tte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mez?ket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget\" (Péld 8:22-27).
Világosság és dics?ség övezi azt az igazságot, mely szerint Krisztus a világ alapítása óta egy volt az Atyával. A sötét helyen fényl? világosságot isteni, eredeti világosság teszi ragyogóvá. Ez, az önmagában is végtelenül titkos igazság más titkos és egyébként megmagyarázhatatlan igazságokat tesz érthet?vé, miközben a világosság védelme veszi körül - megközelíthetetlen és felfoghatatlan.
\"Minekel?tte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, örökt?l fogva mindörökké te vagy Isten\" (Zsolt 90:2). \"A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada\" (Mt 4:16). Ezek a versek Krisztus földi születése el?tti létét, valamint világunkban való megjelenésének célját mutatják be az örökkévalóság trónjáról érkez? világosság él? sugaraiként. \"Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálcával verjék arcul Izrael bíráját! De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: bel?led származik nékem, aki uralkodó az Izraelen; akinek származása eleit?l fogva, örökt?l fogva van\" (Mik 5:1-2).
\"Mi pedig Krisztust prédikáljuk\" - jelentette ki Pál - \"mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; Ámde maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét\" (1Kor 1:23-24).

EGY TITOK

Isten testben való megjelenése valóban nagy titok; a Szentlélek segítsége nélkül nem számíthatunk ennek a tárgynak a megértésére. Az emberi bölcsesség semmisége és az Isten öner?b?l történ? keresésének hiábavalósága a legegyszer?bb lecke, amit az embernek meg kell tanulnia. Értelmi képességeit az ember a végs?kig fejlesztheti; lehet, hogy a világ magasan iskolázottnak tartja, Isten szemében mégis tudatlan marad. Az ókori filozófusok bölcsességükkel dicsekedtek, de vajon mennyit nyomtak Isten mérlegén? Salamon sokat tudott, bölcsessége mégis bolondság volt, mert nem tudott megállni erkölcsi függetlenségben. Jellemét nem az isteni hasonlatosság szerint formálta, s így nem tudta elkerülni a b?nt. Salamon megosztotta velünk kutatásainak, er?feszítéseinek és kitartó érdekl?désének eredményeit. - Bölcsességét mindenest?l fogva hiábavalónak tartotta.
Bölcsesség által a világ nem ismerte meg Istent. Az isteni jellemr?l alkotott véleményük és az Isten tulajdonságainak tökéletlen ismerete nem növelte szellemi képességeiket. Gondolkodásmódjukat nem nemesbítette az isteni akarathoz való alkalmazkodás, mert ahelyett inkább a legszörny?bb bálványimádást választották. \"Magukat bölcseknek tartván, balgatagokká lettek; és az örökkévaló Istennek dics?ségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával\" (Róm 1:22-23). Ennyit ér minden ismeret és tudás Krisztus nélkül.

\"Én vagyok az út, az igazság és az élet\" - mondja Krisztus -; \"senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam\" (Jn 14:6). Krisztusnak hatalma van arra, hogy minden teremtménynek életet adjon. \"Amiként elküldött engem amaz él? Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam.\" \"A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet\" (Jn 6:57, 63). Krisztus itt nem tanítására, hanem személyére, jellemének isteni voltára utal. \"Bizony, bizony mondom néktek, hogy elj? az id?, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában: és hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia\" (Jn 5:25-27).

KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK JELENT?SÉGE

Az Atya és Krisztus kezdett?l fogva tudtak Sátán hitehagyásáról és Ádámot b?nbeejt? megtéveszt? csalásáról. A megváltási terv azért készült, hogy újabb lehet?séget kínáljon az elbukott emberiségnek a b?ntelen életre. Krisztus a teremtést?l kezdve megbízást kapott a közbenjárói szolgálatra. Örökt?l fogva ? volt helyettesünk és kezesünk. Már a világ teremtése el?tt eld?lt, hogy Krisztus isteni voltát emberibe kell burkolnia. \"Testet alkottál nékem\" (Zsid 10:5) - mondja Krisztus, aki akkor jött el emberi formában, amikor az id?k teljessége elérkezetett. Betlehemi gyermekként megszületve jött el világunkba.
Senkinek, aki erre a világra érkezett, még a legígéretesebb gyermek megszületését sem kísérte olyan örvendezés, mint a betlehemi gyermek jöttét. Isten angyalai dicséreteket énekeltek Betlehem hegyei és lankái felett. \"Dics?ség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!\" (Lk 2:14.) Bárcsak ma is megértené ezt az éneket az emberi család! Az akkor tett kijelentés, az akkor felcsendült hang és megkezdett dallam er?södni fog az id?k végéig és visszhangozni fog a földön. Az ének Isten dics?ségét zengi, békességet hirdet a földnek, az emberekhez pedig jóakaratot. Amikor az igazság napja felkel gyógyító er?vel a szárnyai alatt, a Betlehem hegyein megkezdett éneket egy nagy sokaság sok vizek zúgásához hasonló hangja fogja visszhangozni:

\"Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható.\" (Jel 19:6.)
Isten parancsolatai iránti engedelmessége által Krisztus megváltást hozott az emberiségnek. Nem pusztán belehelyezkedett egy másik lénybe, hanem saját magára öltötte az emberi természetet. Így Krisztus saját létezéséb?l adott a világnak. A megváltás munkája abban állt, hogy emberi létet adjon Krisztusnak, hogy az elbukott emberiség eggyéválhasson az Istenséggel. Krisztus egyrészt azért vette fel az emberi természetet, hogy az emberek eggyé lehessenek Vele, miként ? is egy az Atyával, hogy Isten úgy szerethesse ?ket, mint Egyszülött Fiát; másrészt pedig azért, hogy az emberek isteni természet részeseivé lehessenek és életük teljessé váljon ?benne.
Az Isten Egyszülött Fia által küldött Szentlélek egységbe hozza az ember testét és lelkét, s Krisztus tökéletes, istenemberi természetét alakítja ki benne. A sz?l?t? és a sz?l?vessz?k ezt a kapcsolatot jelképezik. A halandó ember összekapcsolódik Krisztussal. Az emberi természet hit által hasonlóvá lesz Krisztus természetéhez. Krisztusban eggyé leszünk Istennel. (The Review and Herald, 1906. április 5.)
Keresőszó:


Keresés helye:


Ellen Gould White
Az utolsó napok eseményei


1100 Ft
Doug Batchelor
A nyelveken szólás ajándéka


200 Ft
Doug Batchelor
A legfőbb forrás


200 Ft
Dwight Nelson
Életkérdések


5000 Ft
Gyűrűs Istvánné
Gyermeknevelési percek


1000 Ft
Gaál Éva
Igaz történetek - Barátság


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes