home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Megváltónk tökéletesen bízott abban, hogy Mennyei Atyja nem fogja feljebb kísérteni annál, mint aminek elhordozásához megadja a szükséges er?t, és ha türelmesen állja a próbát, akkor gy?zelemre segíti ?t. Krisztus nem helyezte magát veszélybe saját akaratából. Isten megengedte Sátánnak, hogy egy ideig hatalmat gyakorolhasson Fia felett. Jézus tudta, hogy ha meg?rzi erkölcsi szilárdságát ebben a különösen megpróbáló helyzetben, akkor - ha nem lenne rá más mód - Isten angyalt küldene szabadítására. Krisztus magára vette az emberi természetet, így az emberiség képvisel?je lett.
Sátán látta, hogy semmit nem ért el Krisztus második megkísértésével. \"Majd felvivén ?t az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban. És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dics?ségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom; Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz\" (Lk 4:5-7).
Az els? két nagy kísértésben Sátán nem mutatta ki valódi céljait és jellemét. Ez idáig a mennyei udvarok magasztalt küldöttének adta ki magát, de most levette álarcát. Körös-körül a világ királyságainak csodálatos látványát hozta Krisztus elé és a világ fejedelmének nevezte magát.

A LEGCSÁBÍTÓBB KÍSÉRTÉS

A három kísértés közül az utolsó volt a legcsábítóbb. Sátán tudta, hogy Krisztus élete tele lesz fájdalommal, nehézséggel és küzdelemmel. Úgy gondolta, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy csábító ajánlatakor Krisztus feladja következetességét. Sátán minden erejét összeszedte ebben a harmadik kísértésben, mert ennek az utolsó er?feszítésnek

kellett eldöntenie sorsát, azaz végs? gy?zelmét vagy vereségét. ? volt a leveg?beli hatalmasságok fejedelme, és azt állította, hogy uralma van a világ felett. Egy rendkívül magas hegy tetejére vitte Jézust, ahol megmutatta neki a világ királyságait, melyeket oly régóta uralma alatt tartott, és egyetlen nagy ajándékként felajánlotta azokat Jézusnak. Azt mondta Krisztusnak, hogy szenvedés és veszély nélkül az övé lehet a világ összes királysága. Sátán ígéretet tett, hogy lemond jogáról, uralmáról és megtiszteltetésként Krisztust teszi jogos uralkodóvá. Mindaz amit cserébe kíván az, hogy Krisztus hódoljon be neki mint felettesének.
Jézus szemei egy pillanatra megnyugodtak az elé táruló dics?ségen, de elfordult attól és megtagadta magától, hogy az elragadó látványra tekintsen. Nem veszélyeztette állhatatosságát azzal, hogy szóba álljon a kísért?vel. Amikor Sátán hódolatot követelt, Krisztus isteni felháborodása felgerjedt, mert nem tudta tovább elviselni Sátán istenkáromló elbizakodottságát, és azt sem, hogy a jelenlétében maradjon. Krisztus most gyakorolta isteni tekintélyét és megparancsolta Sátánnak, hogy távozzon. \"Eredj el Sátán, mert meg van írva: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj\" (Mt 4:10). Büszkeségében és önteltségében Sátán a világ jogos és folytonos uralkodójának tartotta magát. Gazdagságát és dics?ségét magának tulajdonította - mintha ? teremtette volna a világot és minden benne lév? dolgot - és mindenkit?l hódolatot követelt, aki abban élt. Azt mondta Krisztusnak: \"Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dics?ségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom.\" (Lk 4:6.) Különleges szövetségre akart lépni Krisztussal, mely szerint mindent - amit magáénak tulajdonít - átad Neki, amennyiben imádni fogja ?t.
A Teremt?nek ez a megsértése kiváltotta Isten Fia haragját, hogy megdorgálja és el?zze magától Sátánt. Sátán azzal áltatta magát az els? kísértésben, hogy olyan jól álcázta valódi céljait és jellemét, hogy Krisztus nem ismerte fel benne az elbukott lázadó vezért, akit ? gy?zött le és vetett ki a mennyb?l. Krisztus távozásra késztet? szavai (\"Eredj el Sátán\") igazolták, hogy kezdett?l fogva tudta kivel áll szemben, és Sátán megtéveszt? fortélyai sikertelenek voltak Isten Fiára nézve. Sátán tudta, hogy ha Jézus meghal az ember megváltásáért, akkor az az ? hatalmának végét és pusztulását fogja jelenteni. Ezért dolgozta ki azt a tervet, hogy ha lehetséges, megakadályozza az Isten Fia által elkezdett munka véghezvitelét.

Ha a megváltási terv nem valósulna meg, akkor Sátán visszanyerné a magáénak vallott uralmat. Azzal áltatta magát, hogy ha sikerrel jár, a menny Istenének ellenlábasaként fog uralkodni.
Sátán örvendezett, amikor Jézus elhagyta a mennyet, otthagyta dics?ségét és hatalmát is. Azt gondolta, hogy Isten Fia az ? hatalmába került. Az édeni pár megkísértése olyan könny? volt, hogy azt gondolta, sátáni ravaszságával és hatalmával még Isten Fiát is legy?zheti, így megmentheti életét és uradalmát. Célja beteljesedését jelentené, ha el tudná érni, hogy Jézus elforduljon Atyjának akaratától, mint ahogy azt Ádám és Éva esetében is elérte.
El kellett jönnie az id?nek, amikor Jézus saját élete árán megváltja Sátán tulajdonát, és egy id? után az egész menny és föld aláveti magát hatalmának. Jézus állhatatos volt. A szenvedésekkel teli életet és a gyalázatos halált választotta, valamint azt, hogy - az Atyja által kijelölt módon - a föld országainak törvényes és örökkévaló uralkodója legyen. Sátán szintén hatalmába fog kerülni, s el fogja pusztítani ?t, hogy soha többé ne zaklassa Jézust és a megdics?ült szenteket.

HATÁROZOTTAN VISSZAUTASÍTOTT KÍSÉRTÉS

Jézus így szólt a ravasz ellenséghez: \"Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj\" (Mt 4:10). Sátán arra kérte Krisztust, hogy adjon neki jelet istenfiúságáról, és azt kérésének pillanatában meg is kapta. Krisztus isteni parancsának kénytelen volt engedelmeskedni. Meghátrált és lecsendesedett. Nem állt hatalmában, hogy ne engedelmeskedjen az ellentmondást nem t?r? felszólításnak. Újabb felszólítás nélkül arra kényszerült, hogy azonnal eltávozzon a világ Megváltójától.
Sátán gy?löletes jelenléte visszavonult, a küzdelem véget ért. Krisztus pusztai gy?zelme - hatalmas szenvedés árán - olyan teljes volt, mint Ádám bukása. Egy id?re megszabadult er?teljes ellenségét?l és angyalainak légióitól.
Miután Sátán befejezte kísértéseit, egy kis id?re eltávozott Jézustól. Az ellenség vesztett, de a harc hosszú és végletesen fárasztó volt. Krisztus fáradt volt és legyengült. Mintha haldoklott volna, a földre esett. Mennyei angyalok jöttek segítségére, akik a királyi udvarokban meghajoltak el?tte, és akik most fokozott, noha fájó

érdekl?déssel szemlélték szeretett parancsolójukat, amint helytállt a Sátán elleni szörny?séges harcban. Ételt készítettek számára és feler?sítették halottként elterül? testét. Az angyalok meglepetten és döbbenten látták, hogy a világ Megváltójának elmondhatatlan szenvedésen kellett átmennie az ember megváltása érdekében. Aki az Istennel egyenl? volt a királyi udvarokban, most ott állt el?ttük a mintegy hat hetes böjtt?l lesoványodottan. Egyedül volt, amikor a mennyb?l kivetett lázadó kimérte rá támadásait. Szorosabb és keményebb próbán ment keresztül, mint amit embernek valaha is ki kell állnia. A sötétség fejedelme elleni harc hosszú és megpróbáló volt Krisztus emberi természetének gyenge és szenved? állapotában. Az angyalok a szeretet üzenetét és vigasztalást hoztak Jézusnak az Atyától, valamint annak bizonyságát, hogy az egész menny ujjongott az emberért kivívott tökéletes gy?zelmén.
Az emberiség megváltásának árát mindaddig nem foghatjuk fel teljesen, amíg a megváltottak Isten trónjánál nem állnak a Megváltóval. Akkor majd a halhatatlanságban és az örök jutalomban örvendezve fogják énekelni a gy?zelem és az örök diadal énekét \"...nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen er?t és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dics?séget és áldást\" (Jel 5:12). \"S?t hallám - mondja János -, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ül?nek és a Báránynak áldás és tisztesség és dics?ség és hatalom örökkön örökké\" (Jel 5:13).
Noha Sátán leger?sebb próbálkozásai és kísértései eredménytelenek voltak, mégsem adott fel minden reményt, hogy talán a jöv?ben valamikor majd nagyobb sikerrel fog járni. El?retekintett Krisztus szolgálatának idejére, amikor majd lehet?ségei lesznek erejének és cselszövésének újbóli latba vetésére Krisztus ellen. Sátán terveket sz?tt Isten választott népe, a zsidók értelmének megvakítására, hogy ne ismerjék fel Krisztusban a Megváltót. Azt gondolta, hogy irigységgel, féltékenységgel és gy?lölettel tölti meg szívüket Isten Fiával szemben, hogy ne fogadják el ?t, és amennyire csak lehet, megkeserítsék földi életét. (The Review and Herald, 1874. szeptember 1.)


Keresőszó:


Keresés helye:


Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
Dvd Felvétel
Tehetségkutató 2007.júni. 3.


1000 Ft
Gaál Éva
Igaz történetek - Barátság


600 Ft
REK
Csendesnapok 2007


2500 Ft
Ellen Gould White
Pátriárkák és próféták


1800 Ft
Ősz Farkas Ernő
Jézussal egy asztalnál


1000 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes