home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

\"...Én vagyok a feltámadás és az élet...\" (Jn 11:25). Jézus, aki azt mondta: \"...leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt\" (Jn 10:17) - arra az életre támadt fel a sírból, amellyel önmagában rendelkezett. Az emberi meghalt, az isteni viszont nem. Krisztus isteni természetének volt hatalma a halál bilincseinek megtörésére. Krisztus kijelenti, hogy Önmagában van élete, amellyel bárkit megeleveníthet, akit akar.
Minden teremtett lény Isten akarata és hatalma által él. Mindenki az Isten Fiában való életb?l nyeri életét. Bármennyire tehetséges és sokra is képes valaki, életét az élet Forrásától nyeri. Krisztus az élet kútfeje. Csak az, akié egyedül a halhatatlanság, aki a világosságában és életben lakozik jelentheti ki: ki: \"...Van hatalmam letenni azt [életemet], és van hatalmam ismét felvenni azt...\" (Jn 10:18).
A római ?rök tisztán hallották Krisztus szavait: \"Én vagyok a feltámadás és az élet\". Sátán egész serege is hallotta azt. Mi is megértjük, amikor ezt halljuk. Krisztus eljött, hogy váltságul adja életét sokakért. Mint jó Pásztor, életét adta juhaiért. A törvényt fenntartani akaró Isten igazsága szerint a büntetést valakinek el kellett hordoznia. Ez volt az egyedüli mód a törvény megóvására és annak kihirdetésére, hogy az szent, igaz és jó. Ez volt az egyetlen útja annak, hogy Isten rámutasson a b?n hatalmas b?nösségére, és hogy az isteni tekintély dics?sége fennmaradjon.
Isten egyszülött Fiának halála volt az, aminek fel kellett magasztalnia Isten kormányzásának törvényét. Krisztus elhordozta a világ b?neinek terhét. Jólétünk egyedüli biztonsága Isten Fiának testtélételében és halálában van. Krisztus azért tudta elviselni a szenvedéseket, mert isteni er? támogatta életútján. Azért tudott állhatatos maradni, mert a h?tlenségnek vagy b?nnek nyoma sem volt meg Benne. A jogos büntetést elhordozva diadalt aratott az ember érdekében. Örök életet biztosított számára, s eközben felmagasztalta és dics?ségessé tette a törvényt. Isten felhatalmazta Krisztust arra, hogy halhatatlanságot adjon. Emberi természetben letett életét újra felvette és az emberiségnek ajándékozta. \"Én azért jöttem - mondja -, hogy életük legyen és b?völködjenek\" (Jn 10:10). \"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon\" (Jn 6:54). \"Valaki pedig abból a vízb?l iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ?benne\" (Jn 4:14). Az örök élet tapasztalatában fognak részesülni mindazok, akik a Krisztusba vetett hit által eggyé váltak Vele. \"Amiként elküldött engem amaz él? Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam\" (Jn 6:57), és \"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban\" (Jn 6:56). \"Feltámasztom azt az utolsó napon\" (Jn 6:54). \"...mert én élek, ti is élni fogtok\" (Jn 14:19).
Krisztus eggyé vált az emberiséggel, hogy az emberiség is eggyé váljék Vele lélekben és igazságban. Ennek a kapcsolatnak az ereje révén, az Isten Igéjének való engedelmességben, az emberek élete azonos lesz Krisztus életével. Jézus így szól a b?nbánóhoz: \"Én vagyok a feltámadás és az élet\" (Jn 11:25). Krisztus számára a halál nem más mint alvás - csönd, sötétség és alvás. Úgy beszél róla, mint valami pillanatnyi dologról. \"És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal\" (Jn 11:26). \"Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált soha\" (Jn 8:51). A halál a hív? számára is kicsiny dolog - alvás csupán. \"...azonképpen az Isten is el?hozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ?vele együtt\" (1Thess 4:14).
Miközben az asszonyok bizonyságot tettek a feltámadt Megváltóról és Jézus arra készül?dött, hogy számos követ?je el?tt megjelentse magát, egy másik jelenet is lejátszódott. A római ?rök megláthatták a Jézus születésekor diadaléneket zeng? hatalmas angyalt. Angyalokat hallottak, akik a megváltó szeretetr?l énekeltek. A csodálatos látványtól ájultan, holtakként estek a földre. Miután a mennyei sereg eltávozott el?lük, lábra álltak és amilyen gyorsan csak tántorgó végtagjaik engedték, a kert kapuja felé vették útjukat. Vak vagy részeg emberhez hasonlóan támolyogva és halott-sápadt arccal osztották meg csodálatos élményüket az útjukba kerül?kkel. Néhányan megel?zték ?ket, és gyorsan eljutva a f?papokhoz és vezet?khöz, legjobb tudásuk szerint jelentették a különleges eseményeket.

Az ?rök Pilátus felé vették útjukat, de a papok és vezet?k megüzenték nekik, hogy el?ttük jelenjenek meg el?ször. Különös látványt nyújtott, amint ezek a harcedzett katonák bizonyságot tettek a feltámadt Krisztusról és a Vele együtt feltámadt sokaságról. Beszámoltak a f?papoknak a sziklasírnál látottakról. Idejük sem volt arra, hogy kigondoljanak valamit és ne az igazságot szólják, de a vezet?k nem hallgatták örömmel a beszámolót. Tudták, hogy sokan látták Krisztus tárgyalását, mivel azt a Pászka idején tartották. Tudták, hogy a csodálatraméltó események - a természetfeletti elsötétedés és a hatalmas földrengés - nem maradhatnak hatás nélkül, és azonnal tervezni kezdték, hogyan csaphatnák be az embereket. A katonákat megvesztegették, hogy az igazság helyett valami hazugságot adjanak közre. (The Youth\'s Instructor, 1898. augusztus 4.)

Keresőszó:


Keresés helye:


Doug Batchelor
Fianl Evnts


900 Ft
Ellen Gould White
Velünk az Isten


200 Ft
Szabó László
Gátlás helyett áldás


440 Ft
Dr. Tim Amott
Dr. Tim Arnott eü. elõadásai Újpesten


600 Ft
Doug Batchelor
Kik éneklik a bárány énekét?


200 Ft
Válogatás
Mai lelkészek mai üzenetei


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes