home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

Páratlan szeretetér?l adott bizonyságot Isten a bukott emberiségnek azáltal, hogy egyszülött Fiát adta a b?nösökért. Valóságos hitünk van a Szentírásban, mely ezt mondja: \"Isten szeretet\" (1Jn 4:8), de sokan szégyenletesen elferdítették ennek a kijelentésnek az értelmét és veszélyes hibába estek. Isten szent törvénye az az egyetlen mérték, amely által felbecsülhetjük az isteni szeretetet. Ha nem fogadjuk el Isten törvényét mértékül, akkor saját mértékünket állítjuk fel. Isten értékes ígéreteket adott szeretetér?l, de nem szabad valami olyanféle gyöngédséget tulajdonítanunk Neki, miszerint ? felülemelkedik a b?nökön és elnézi a törvényszegést.
A Teremt? szereti teremtményeit, de az, aki jobban szereti a b?nt a szentségnél és a hamisat az igaznál: megismétli a világba fájdalmat hozó törvényszegést, s az ilyen ember nem nyerheti el az igazság Istenének pártfogását. Az igazság és szentség útja magában foglalja a keresztet. Sokan elferdítik Isten rendeléseit, és bármit képesek azokba magyarázni, ami nem zavarja lelkiismeretüket és nem akadályozza ?ket üzleti kapcsolataikban. Az egyedüli megszentel? közeg azonban az igazság.
Isten Jézusban megnyilvánuló szeretete el fog vezetni minket Isten valódi jellemének megismerésére. Amint a b?neinkért átszegezett Krisztusra tekintünk, meg fogjuk látni, hogy nem hághatjuk át Isten törvényét úgy, hogy közben Isten pártfogásából ki ne esnénk. Érezzük át, hogy b?nösökként Krisztus érdemeibe kell kapaszkodnunk és fel kell hagynunk b?neinkkel! Ez az Istenhez való közeledés módja. Mihelyt helyesen látjuk Isten szeretetét, nem fogunk hajlani annak megrontására.
Krisztus keresztje bizonyságot tesz Isten törvényének változhatatlanságáról. Isten úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fia életét adta értünk. Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt. Isten erkölcsi mércéje egy jottányit sem változhatott meg az elbukott állapotban lév? ember érdekében. Jézus azért halt meg, hogy saját igazságát a b?nbánó b?nösnek tulajdoníthassa, és az ember számára lehet?vé tegye a törvény megtartását.
Isten szeretete ugyan végtelen, a b?nös mégis egyedül a megváltási terv által nyerhet b?nbocsánatot. Ez a terv magában foglalja Isten Fiának szégyenét, rágalmazását, megalázását és halálát. Ennek a ténynek ki kellene törölnie sok - saját b?ntelenségére hivatkozó - ember elképzelését, mely szerint Jézus halála az isteni törvénynek való engedelmesség végét jelenti. Krisztus iskolájában naponta tanulmányoznunk kell a megváltás nagyszer? tervét. Ha felhagyunk a tanulással, megsz?nünk Krisztus iskolájának tanulói lenni. Amennyiben viszont az isteni Mester vezetése alatt tanulunk, értelmünk megnyílik és csodálatos dolgokat tanulunk Isten törvényér?l.
Járjunk vigyázva az Úrral! Gondoljuk meg, milyen gyakran szegtük meg fogadalmainkat és szennyeztük be legjobb elhatározásainkat! A nagy világosság ellenére milyen gyakran fordultunk el Istent?l és kerestük saját bálványainkat?! Nagyon id?szer?, hogy megalázzuk magunkat Isten hatalmas keze alatt!

ÉRETTSÉG KERESZTÉNY TAPASZTALATBAN

Számunkra természetes dolog többet gondolni magunkról, mint amennyit kellene. Fájdalmas ugyan megtudnunk, hogy milyenek vagyunk a valóságban, mégis imádkoznunk kell Istenhez, mutassa meg, hogy ? milyennek lát bennünket. Nem szabad azonban felhagynunk az imádsággal ezen a ponton. Azért is imádkoznunk kell, hogy Jézus b?nbocsátó Megváltóként táruljon elénk. Amikor meglátjuk Krisztus valódi jellemét, odaadó vágy kell ébredjen szívünkben az énünkt?l való megszabadulásra és arra, hogy megteljünk Krisztus teljességével. Amikor ezt megtapasztaljuk, jóságosak leszünk egymáshoz, és minden elérhet?t fel fogunk használni arra, hogy isteni természetet kapjunk. A test és lélek minden szennyét?l meg kell tisztítanunk magunkat! Szentségr?l szentségre kell tökéletesítened Isten félelmében!
A szent Isten irántunk való szeretete olyan csodálatos alapelv, mely a próbaid? és ítélet óráiban az egész világegyetemet mozgósítani tudja érdekünkben. Ha azonban a próbaid? lejárta után Isten törvénye megrontóinak találtatunk, Isten szeretete számunkra a bosszú kitöltését fogja jelenteni. Isten nem tesz engedményeket a b?nnel kapcsolatban. Az engedetlen el fogja nyerni büntetését. Isten haragja szeretett Fiára hárult, amint Krisztus a Kálvária keresztjén függött a törvényszeg? helyett. Isten szeretete most még a legmélyebbre süllyedt, leggonoszabb b?nösért is kinyújtja karját, ha az b?nbánattal Krisztushoz jön. Isten szeretete engedelmes, h?séges gyermeket akar formálni a b?nösb?l. Senki nem üdvözülhet, aki megmarad a b?nben.
A b?n: törvénytelenség, és a megváltásra most még hatalmas kar nagy er?vel fog lesújtani, amikor a törvényszeg? átlépi az isteni béket?rés határait. Isten értelmi vakságban és Sátán csalásaiban fogja hagyni azokat, akik elfordulnak az igaz élet keresését?l és nem kutatják az igazságot a Szentírásban, hogy cselekedeteik ítéletet ne hozzanak rájuk. A megátalkodott és az engedetlen olyan mértékben lesz saját érdektelenségének és szíve keménységének következményére hagyva, mint amilyen mértékben az isteni szeretet pajzsként fogja körülvenni a b?nbánó és engedelmes embert. Mindez azért van, mert nem fogadják szívükbe az igazság szeretetét, ami által üdvözülhetnének.
Sokan vannak, akik megvallják Krisztust, de sosem válnak érett keresztényekké. Elismerik, hogy az ember elbukott, s így képességei meggyengültek. Azt is belátják, hogy nincs ereje erkölcsi eredmények elérésére, de azt mondják, hogy Krisztus magára vállalt minden terhet, fájdalmat és önmegtagadást, s ?k hagyják, hogy azokat el is hordozza. Azt mondják, hogy semmi mást nem kell tenniük, csak hinni. Krisztus azonban ezt mondta: \"Ha valaki j?ni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ? keresztjét, és kövessen engem\" (Mt 16:24). Jézus megtartotta Isten parancsolatait, a farizeusok azonban kijelentették, hogy megtörte a negyediket, mert meggyógyított egy embert szombatnapon. Jézus ezzel a kérdéssel fordult a vádoló farizeusokhoz: \"Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? az életet megtartani, vagy elveszteni? És körültekintve mindnyájukon, monda az embernek: nyújtsd ki a kezedet! Az pedig úgy cselekedett és keze oly éppé l?n, mint a másik. Azok pedig elteltek esztelenséggel, és beszélgettek egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal?\" (Lk 6:9-11.) Ahelyett, hogy ez a csoda meggy?zte volna a farizeusokat Jézus istenfiúságáról, haraggal töltötte el ?ket, mert a jelenlev?k közül sokan dics?íteni kezdték Istent. Jézus kijelentette, hogy kegyelmes cselekedete szombat napon nem volt törvényellenes. A farizeusok viszont azt mondták, hogy törvényellenes volt. Krisztus ezt mondta: \"Én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ? szeretetében\" (Jn 15:10). Teljes biztonsággal követhetjük tehát Krisztus útját anélkül, hogy megtörnénk a parancsolatokat. Isten képességeket adott nekünk, melyeket szüntelen gyakorolnunk kellene a Jézussal való együttm?ködésben és saját megváltásunk félelemmel és rettegéssel való véghezvitelében. Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéb?l.

SZÜNTELEN NÖVEKEDÉS

Soha nem állhatunk meg elégedetten a növekedés útján, hogy ezt mondjuk: \"megmenekültem\". Amikor valaki ilyen elképzelést dédelget, annak életében megsz?nik az imában való vigyázás és az elszánt törekvés a magasabb célok elérése. Megszentelt ajkak nem fognak ilyen szavakat hangoztatni Krisztus eljöveteléig, és az Isten városába való belépésünkig. Akkor majd a legmegfelel?bb id?szer?séggel adhatunk dics?séget Istennek és a Báránynak az örök szabadulásért. Az ember nem képes megváltani saját lelkét, s amíg tele van gyengeséggel, soha nem lenne szabad azt állítania, hogy ? már megszabadult.
Nem dicsekedhet gy?zelemmel, aki most ölti fel a harci fegyverzetet, hiszen a csata és a gy?zelem kivívása még ezután következik. Az üdvözül, aki mindvégig állhatatos marad. Az Úr így szól: \"És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.\" (Zsid 10:38.) Ha nem haladunk el?re gy?zelemr?l gy?zelemre, lelkünk vissza fog esni a pusztulásba. Ne állítsunk fel emberi mértéket jellemünk értékelésére. Eleget láttunk abból, amit az ember itt a földön tökéletesnek nevez. Egyedül Isten törvénye által állapíthatjuk meg, hogy megtartjuk-e az Úr útját, vagy sem. Ha engedetlenek vagyunk, jellemünk nincs összhangban Isten uralmának erkölcsi törvényével, és hamis dolog azt állítani, hogy megmenekültünk. Senki nem menekült meg, aki áthágja Isten törvényét, ami az ? uralmának alapja mennyen és földön egyaránt.
Ha elfogadják Isten Igéjének bizonyítékait, akkor azoknak is lesz világosságuk hibájuk felismerésére, akik tudatlanságból csatlakoztak az ellenség soraihoz, és vallási tanítóik szavait visszhangozva azt hirdetik, hogy Isten törvénye nem korlátozza többé az emberi családot. Jézus volt az a felh?- és t?zoszlopban megjelen? angyal, aki különleges utasításokat adott a zsidóknak arról, hogy tanítaniuk kell Isten törvényét, mely a föld alapjainak letételekor adatott, amikor a hajnalcsillagok együtt énekeltek és Isten minden gyermeke örömt?l ujjongott.
Ugyanezt a törvényt jelentette ki saját szavával a Sínai-hegyen, nagy dics?séggel: \"És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekr?l, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokköt?ül a te szemeid között\" (5Móz 6:6-8). Milyen türelmetlenek lesznek Isten törvényének megszeg?i, amikor valaki szóba hozza a törvényt. Zaklatásnak érzik, ha a törvényr?l esik szó.
Isten Igéjét hatástalanná teszik a hamis elgondolások és a hagyományok. Sátán a világ elé tárta az ? változatát az isteni törvényr?l, amit a világ el is fogadott, anélkül, hogy azt az \"Így szól az Úr\" alapelv mérlegére helyezte volna. A küzdelem Isten törvénye körül a mennyben kezd?dött, majd Sátán kivettetésekor a földön is folytatódott és a harc a mai napig tart. Egyre világosabban kell látnunk Istenre való ráutaltságunkat, hogy értékelni tudjuk a Megváltót és meg tudjuk ?t ismertetni másokkal is. Csak a megmentésünk érdekében leeresztett kötél hossza taníthatja meg nekünk törvényszegésünk mélységét. Szellemi képességeinket arra kellene összpontosítanunk, hogy megértsük azt a félelmetes romlást, amit a b?n hozott ránk. Törekedjünk annak az isteni tervnek megértésére, ami által visszakerülhetünk Isten pártfogásába. Szüntelen alázatban kellene tartania büszke szívünket annak a gondolatnak, hogy Isten egyszülött Fiának kellett eljönnie, hogy megvívja érettünk a harcot, s ezáltal er?re tehessünk szert az ? nevében való gy?zelemre. A Kálvária keresztjére tekintve minden dicsekvés elhal ajkunkon és így kiáltunk fel: \"Tisztátalan vagyok és méltatlan ilyen nagy szenvedésre, a megváltásomért fizetett ilyen drága árra.\"
Tudatlanság és önelégültség kéz a kézben járnak. Isten törvénye életünk szabályozására adatott és annak alapelvei messze hatóak. Nincs olyan b?n, nincs olyan szentségtelenség, amely kibújhatna a törvény ítélete alól. A nagy törvénykönyv igazságot, kizárólag igazságot tartalmaz, mert hibátlan pontossággal vázolja fel Sátán csalásának történetét és követ?inek romlását. Sátán azt állította, hogy Isten törvényeinél és ítéleteinél jobbakat tud adni. Miután kizáratott a mennyb?l, hasonló kísérletet tett a földön is. Bukása óta er?feszítéseket tesz a világ megtévesztésére. Romlásba akarja juttatni az embert, hogy ezzel bosszút álljon Istenen vereségéért és a mennyb?l való kivettetéséért. Igen kitartóan és állhatatosan törekszik arra, hogy Isten helyébe helyezze magát és eszközeit. Csapdájában foglyul ejtette a világot, és még Isten népe között is sokan tudatlanságban vannak eszközei fel?l, és megadják neki az általa kért lehet?séget a lelkek megrontásának munkájára. Nincs bennük ég? vágy Jézus felemelésére és arra, hogy kijelentsék a veszend? sokaságnak: \"Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ b?neit!\" (Jn 1:29.)
Akik nem ismerik Isten uralmának a Sínai-hegyen kijelentett törvényeit, nem ismerhetik a Jézusban való igazságot sem. Krisztus feltárta a törvény messzeható alapelveit. Minden elrendelést ismertetett, példájával pedig minden követelményre rámutatott. Aki ismeri a törvényben lév? igazságot, az a Jézusban való igazságot is ismeri, és ha a Krisztusba vetett hit által engedelmeskedik Isten parancsolatainak, élete el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. A törvény követelményeinek ismerete az utolsó reménysugártól is megfosztaná a lelket, ha az emberiségnek nem lenne Megváltója. De a Jézusban való igazság élet illata életre. Isten szeretett Fia azért halt meg, hogy saját igazságát tulajdoníthassa az embernek, nem pedig azért, hogy szabadságot adjon neki Isten szent törvényének a megrontására, ahogyan azt Sátán igyekszik elhitetni. Krisztusba vetett hit által az ember olyan erkölcsi er? birtokába juthat, amellyel képes ellenállni a gonosznak.

A MEGSZENTEL?DÉS ÉLETHOSSZIG TARTÓ MUNKA

A megszentel?dés egész élet munkája, s annak folyamatosnak kell lennie. Ez a munka azonban nem mehet végbe a szívben, ha az igazság bármely részére vonatkozó világosságot visszautasítjuk vagy elhanyagoljuk. A megszentelt lélek nem elégszik meg hiányos ismeretekkel, hanem arra vágyik, hogy a világosságban járjon és még nagyobb világossághoz jusson. Ahogy a bányász kutatja az aranyat és az ezüstöt, Krisztus követ?je is úgy keresi az elrejtett kincset - az igazságot. Világosságról világosságra jut, s így szüntelen gyarapodik ismeretben. Folyamatosan növekszik a kegyelemben és az igazság ismeretében. Énünket le kell küzdenünk! Minden jellemhibát fel kell ismerni Isten nagy tükrében. Van lehet?ségünk meglátni, hogy az isteni mérték megítéli-e jellemünket, vagy sem.
Ha kárhoztat téged, akkor egyetlen út van számodra: bánd meg törvényszegésedet és higgy az Úr Jézusban, aki egyedül képes megtisztítani b?neidt?l. Ha el akarjuk nyerni a mennyet, akkor engedelmeskednünk kell Isten követelményeinek. Nem küzdenek hiába azok, akik szabályosan küzdenek. Csak higgy az igazságban, ahogyan az Jézusban van, és er?t nyersz a sötétség er?ivel vívott küzdelemre. A régi harcosok romlandó koronáért küzdöttek. Menynyivel inkább kellene küzdeni nekünk a romolhatatlan korona elnyeréséért!
Sátán romlásunk érdekében minden fortélyát és eszközét be fogja vetni. Ha együtt tartasz a könnyelm?ekkel és te is azt mondod, hogy már megmenekültél, és semmibe veszed Isten parancsolatait, akkor örökre el fogsz veszni. Jézusban olyan igazság van, mely csillapító örömöt jelent az engedelmesnek. Ez pedig a Szentlélek öröme. Hallgass tehát, nyisd meg elmédet és szívedet, és lásd meg az Isten trónjáról érkez? fénysugarakat!
Ez nem a közömbösség, a gondatlanság vagy az élvezetek keresésének ideje. Krisztus hamarosan eljön nagy hatalommal és dics?séggel. Elkészültél már? Szakítasz b?neiddel? Megszentel?dsz az igazság által, mintegy a Krisztus imájára való válaszként? Krisztus így imádkozott tanítványaiért: \"Szenteld meg ?ket a te igazságoddal: A te igéd igazság.\" (Jn 17:17.)
A szül?knek az Úr félelmében és intésében kellene nevelniük gyermekeiket, hogy megtanulják szeretni az Isten törvényét. Nem lehet túlbecsülni a fiatalkori keresztény élet el?nyeit. A fiatalon kapott benyomások sokak számára olyan id?állóak, mint az örökkévalóság. Isten parancsolatai és rendelkezései fiatalkorban íródnak legkönnyebben a szív táblájára. A gyermeknevelés háttérbe szorult. Krisztus igazságát nem úgy mutatják be nekik, ahogyan kellene.
Azért kaptunk próbaid?t, hogy jellemet formáljunk az örök életre. Szül?k, milyen ünnepélyes az a gondolat, hogy gyermekeitek nevelése a ti kezetekben van! Tanítsátok ?ket úgy, hogy olyan jellemet formálhassanak, melyet Isten elismer, s ne olyat, mellyel Sátán és angyalai kedvük szerint játszhatnak! A felh?- és t?zoszlopból Jézus szólt népéhez és arra utasította ?ket, hogy tanítsák gyermekeiket szorgalmasan Isten parancsolataira. Kicsoda engedelmeskedik ennek a tanításnak? Kicsoda törekszik úgy nevelni gyermekeit, hogy Isten elismeréssel tekintsen rájuk? Ki gondol arra, hogy gyermekeinek minden talentuma és ajándéka Istené, és azokat teljességgel az ? szolgálatára kellene szentelnie?
Anna az Úrnak ajánlotta Sámuelt, és Isten kijelentette magát neki gyermekkora és ifjúsága idején. Sokkal többet kell dolgoznunk a gyermekekért és a fiatalokért, mert Isten el fogja fogadni ?ket, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez az ? nevében; hogy az igazságra tanítsák a távoli földeken él?ket, akik a tévedések és babonák sötétségében járnak. Ha arra kényezteted gyermekeidet, hogy kielégítsék önz? vágyaikat, szeressék a divatot, a hiúságot és büszkeséget melengessenek, akkor munkáddal csalódást okozol Jézusnak, aki végtelen árat fizetett megváltásukért. Jézus arra vágyik, hogy a gyerekek osztatlan szeretetettel szolgálják ?t.
Szül?k, nagy munkát kell végeznetek Jézusért, aki mindent megtett értetek! Fogadjátok el vezetését és támogatását! Isten nem tartotta vissza t?letek a legjobb ajándékot, amit csak adhatott - egyszülött Fiát. Ne akadályozzátok a gyermekeket és a fiatalokat abban, hogy Jézushoz jöjjenek! Sátán acélbiztos kötelékkel akarja magához vonni a gyermekeket. Csak eltökélt, személyes törekvések által járhattok sikerrel, ha Jézushoz akarjátok ?ket hozni. A gyermekekért és a fiatalokért odaadóbban kellene munkálkodni, hiszen bennük van a gyülekezet reménysége. József, Dániel és társai, Sámuel, Dávid, János és Timótheus igazolják a tényt, hogy \"a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme\" (Péld 9:10).
Odaadóbb és határozottabb er?feszítéseket kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy az Úr Jézus velünk lakozó tanácsosunk és megsegít?nk legyen. Az Isten Fia keresztjér?l ragyogó világosság minden vándort haza vezethet. Krisztusnak van hatalma a szív megtisztítására és a jellem átalakítására. Minden igaz keresztény munkálkodjék a gyermekekért és a fiatalokért, hogy ?k is megismerjék Jézus páratlan szeretetét! Ennek a szeretetnek a hatására a világ csábításai és ígéretei nem hatnak rájuk, és nem fognak elérend? hasznot látni az engedetlenség ösvényén. (The Review and Herald, 1890. június 17.)

Keresőszó:


Keresés helye:


Válogatás
Mai lelkészek mai üzenetei


600 Ft
Szabó László
Gátlás helyett áldás


440 Ft
Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
Fekete István
Bach Schemelli: Énekeskönyv


3200 Ft
Dr. Szigeti Jenő
Filippi levél Egy levél az örömről


600 Ft
Doug Batchelor
A nyelveken szólás ajándéka


200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes