home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

A Kansas-i összejövetelen azért imádkoztam Istenhez, hogy törje meg az ellenség hatalmát, és az addig sötétségben lév? emberek nyissák meg szívüket és elméjüket az Istent?l jöv? üzenet befogadására; így a sokak számára még új igazságot, új köntösben megjelen? régi igazságokként érthessék meg. Isten népének értelme meghomályosodott, mivel Sátán hamis színben tüntette fel Isten jellemét. Kegyelmes és jó Urunkat sátáni jellemvonásokkal felruházva tárta az emberek elé, és az igazságot keres? férfiak és n?k olyan sokáig tekintettek hamis fényben Istenre, hogy nehéz eloszlatni azt a felh?t, ami eltakarja el?lük Isten dics?ségét. Sokan a kételyek légkörében éltek és szinte lehetetlennek t?nik, hogy megragadják a Krisztus evangéliumában eléjük tárt dics?séget...
Szombaton olyan igazságokról volt szó, melyek a gyülekezet többsége számára újak voltak. Ó és új került el? Isten Igéjének tárházából. Olyan igazságok tárultak fel, amelyek megértésére és elfogadására a jelenlév?k alig voltak képesek. Isten küldöttein keresztül világosság ragyogott a törvény és az evangélium kapcsán, valamint azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy Krisztus a mi igazságunk, ami az igazságra éhez? lelkek számára túl drága világosságként hatott ahhoz, hogy elfogadják.
A szombatnap törekvései azonban nem voltak hiábavalóak. Vasárnap reggel határozott bizonyságát láttuk annak, hogy Isten Lelke nagy változásokat munkált az egybegy?ltek erkölcsi és lelki állapotában. Szívek és elmék szánták oda magukat Istennek, és értékes bizonyságtételek születtek azoktól, akik korábban sokáig a sötétségben jártak. Az egyik testvér arról a küzdelmér?l beszélt, amelyen akkor ment át, miel?tt el tudta fogadni az evangéliumot, miszerint Krisztus a mi igazságunk. A küzdelem keser? volt, de az

Úr vele volt, gondolkodása átalakult és ereje megújult. Az Úr világosan megmutatta neki az igazságot, feltárva el?tte a tényt, hogy a minden reménység és megváltás forrása egyedül Krisztusban van. \"?benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.\" \"És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ? dics?ségét, mint az Atya egyszülöttjének dics?ségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal\" (Jn 1:4, 14).
Egyik ott szolgáló fiatal testvérünk azt mondta, hogy jobban élvezte Isten áldását és szeretetét azon az összejövetelen, mint valaha korábbi életében. Egy másik megjegyezte, hogy a próbák, a tanácstalanság és a küzdelem idején gondolatai arra kísértették, hogy mindent adjon fel. Úgy érezte, nincs remény számára, hacsak nem részesül nagyobb kegyelemben Krisztustól. Az összejövetelek hatására azonban változást tapasztalt szívében, és a Krisztusban való hit által nagyobb ismeretre tett szert a megváltásról. Kiváltságnak tartotta a hit általi megigazulást. Megbékélt Istennel és könnyek közt vallott meg, milyen megkönnyebbülés és áldás járta át a lelkét. Minden alkalommal sok bizonyságtétel hangzott el a béke, a vigasztalás és az öröm kapcsán, melyet az emberek az igazság elfogadásakor találtak.
Teljes szívb?l köszönjük az Úrnak, hogy drága igazságot hozhatunk az emberek elé, és örvendezünk, hogy napjainkra szóló üzenetünk van - a jelenvaló igazság. Az örömhír, miszerint Krisztus a mi igazságunk, sok léleknek hozott megkönnyebbülést, és Isten ezt mondja népének: \"Haladjatok el?re!\" A Laodíceai gyülekezethez küldött üzenet a mi állapotunkra vonatkozik. Milyen világos képet láthatunk azokról, akik minden igazság birtokában hiszik magukat, akik büszkélkednek az Ige ismeretével, miközben annak megszentel? ereje életükben nem mutatkozik meg. Isten szeretetének lángja hiányzik szívükb?l, és ugyanez a láng az, ami Isten népét a világ világosságává teszi.

A LAODÍCEAI ÜZENET

A H? Tanúbizonyság így szól egy hideg, élettelen, Krisztus nélküli gyülekezetr?l: \"Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból\" (Jel 3:15-16). Jegyezzétek meg a következ? szavakat: \"Mivel ezt mondod, Gazdag vagyok és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.\" (Jel 3:17.) Olyan népr?l van itt szó, amely lelki el?nyök és ismeretek birtoklásával büszkélkedik. Nem értékelték azokat az áldásokat, melyeket Isten érdemtelenül árasztott rájuk. Telve voltak lázadással, hálátlansággal és megfeledkeztek Istenr?l. Ennek ellenére ? úgy bánt velük, mint ahogy egy szeret? és megbocsátó Atya bánik hálátlan, tévelyg? fiával. Visszautasították kegyelmét, visszaéltek kiváltságaival és lekicsinyelték lehet?ségeit. Ehelyett elégedettségben, siralmas hálátlanságban, üres formaságokban és képmutató kétszín?ségben ringatták magukat. Farizeusi büszkeséggel kérkedtek, mígnem ezt mondták róluk: \"Ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem.\"
Hát nem küldött az Úr Jézus üzenetet üzenet után ezeknek az önelégülteknek, amelyben feddte, figyelmeztette és kérlelte ?ket? Vajon ?k nem vetették-e meg és utasították el ezeket az üzeneteket? Nem gúnyolódva fogadták-e megbízott küldötteit, akiknek szavait balga meseként hallgatták? Krisztus látja, amit az ember nem lát. Látja azokat a b?nöket, amelyek, ha meg nem térnek bel?lük, ki fogják meríteni a hosszút?r? Isten kegyelmét. Nem könyöröghet egy olyan népért, mely nem érzi szükségesnek segítségét, amely azt állítja, hogy mindene megvan és mindent ismer.
A nagy Megváltó mennyei keresked?ként mutatja be magát, aki házról házra járva kínálja végtelenül értékes áruit: \"Azt tanácsolom néked, hogy végy t?lem t?zben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen; és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó el?tt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ? én velem.\" (Jel 3:18-20.)
Gondolkodjunk el Isten el?tti helyzetünkr?l! Figyelmezzünk a H? Tanúbizonyság tanácsára! Egyikünk se teljék el büszkeséggel, miként a zsidók, hogy el ne zárjuk szívünkt?l a világosságot! Ne kelljen Krisztusnak azt mondania rólunk is, amit róluk mondott: \"És nem akartok hozzám j?ni, hogy életetek legyen.\" (Jn 5:40.)
A Generál Konferencia óta minden összejövetelen voltak lelkek, akik elszántan befogadták a Krisztus igazságosságáról szóló drága üzenetet. Hálásak vagyunk Istennek azokért a lelkekért, akik felismerik valami olyan iránt való szükségüket, amit ?k nem birtokolnak - ezek a hit és szeretet aranya, a Krisztus igazságosságának fehér ruhája és a lelki ítél?képesség szemgyógyító írja. Ha ezek az értékes ajándékok a birtokodban vannak, lelked temploma nem lesz olyan, mint egy megszentségtelenített oltár. Testvéreim! A Názáreti Jézus Krisztus nevében szólítalak fel benneteket arra, hogy munkálkodjatok ott, ahol Isten munkálkodik! Most van itt a kegyelmes lehet?ség és kiváltság napja! (Az ottawai [Kansas] összejövetel jelentése - The Review and Herald, 1889. július 23.)

Keresőszó:


Keresés helye:


Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
Mission Spotlight
Misszió a Középpontban (3 rész)


1200 Ft
Dvd Film
A Fegyvertelen Hős


1500 Ft
Kay Kuzma
Hogyan segíthetjük gyermekeinket a halál tényének feldolgozásában?


200 Ft
Doug Batchelor
A nyelveken szólás ajándéka


200 Ft
Dr. Szigeti Jenő
A Biblia az irodalomtörténet mérlegén


2000 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes