home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

ÜZENET ISTENT?L

A jelenlegi üzenet - a hit általi megigazulás - Istent?l jöv? üzenet. Isteni jelleget hordoz, mivel gyümölcse szentségre vezet. Attól tartunk, hogy némelyek, akiknek pedig nagy szükségük lett volna az eléjük tárt drága igazságra, nem részesültek annak kiváltságából. Nem nyitották meg szívük ajtaját, hogy mennyei vendégként üdvözöljék Jézust, s így nagy hiányt szenvedtek. Nagyon sz?k ösvényen kell járnunk. Minden lépésnél ott van a kereszt. Meg kell tanulnunk hit által élni, és akkor a legsötétebb órákat is az Igazság napjának áldott sugarai fogják beragyogni.
Nem vagyunk biztonságban, ha nem kutatjuk naponta a Szentírást világosságért és ismeretért. A földi áldások nem érhet?k el fáradozás nélkül. El tudjuk képzelni, hogy lelki és mennyei áldásokban lehet részünk elszánt törekvések nélkül? Az igazság bányáiban dolgozni kell! A zsoltáríró ezt mondja: \"A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgy?eket.\" (Zsolt 119:130.) Nem szabad távol tartanunk életünkt?l Isten Igéjét. Forgassuk elménkben, fogadjuk örömmel szívünkbe - ?rizzük, szeressük és engedelmeskedjünk neki! Sokkal több ismeretre van szükségünk. Világosságra van szükségünk a megváltás tervét illet?en! Nincs százból egy, aki értené magának a Biblia igazságát ebben a kérdésben, mely jelenlegi és örök jólétünk szempontjából olyan fontos! Amikor világosság kezd ragyogni, hogy megvilágítsa a megváltási tervet az emberek el?tt, az ellenség teljes buzgósággal dolgozik, hogy elzárja a világosságot az emberek szívét?l. Ha tanulásra szomjas, alázatos lélekkel jövünk Isten Igéjéhez, akkor a téveszmék salakja megsemmisül és az igazság ékköveit, melyek régt?l rejtve voltak szemünk el?l, fel fogjuk fedezni.

Nagy szükség van arra, hogy Krisztust prédikáljuk mint a reménység és megváltás egyedüli forrását. Amikor a hit általi megigazulás tana elhangzott a Rome-i összejövetelen, az sokak számára olyan volt, mint a víz a szomjas utazónak. Értékes gondolatnak t?nt, hogy Krisztus igazsága nekünk tulajdoníttatik, nem azért, mert érdemünk van rá, hanem mert Isten adja azt nekünk ingyen ajándékként. (The Review and Herald, 1889. szeptember 3.)

NEM LESZ VONZÓ A B?N

Amikor Krisztus igazságába öltöztetünk, nem fogunk vágyni a b?nre, mert Krisztus együttm?ködik velünk. Követhetünk el hibát, de gy?lölni fogjuk azt a b?nt, ami Isten Fiának a szenvedéseit okozta. (The Review and Herald, 1890. március 18.)

SZÉLS?SÉGES TANÍTÁS

Hatalmas igazságok rejlenek régt?l a téveszmék szemétje alatt, s ezeknek fel kell tárulniuk az emberek el?tt. A hit általi megigazulás tanát sokan szem el?l tévesztették azok közül, akik azt vallották, hogy hisznek a harmadik angyal üzenetében. A kegyesked? fanatikusok nagy széls?ségekbe estek ezen a ponton. Nagy buzgósággal tanították, hogy \"csak higgy Krisztusban és üdvözülsz. Az Isten törvényére nincs szükség.\" Ez nem a Szentírás tanítása. Az efféle hitnek nincs alapja. Ez nem az igazság drágaköve, amelyet Isten erre az id?re adott népének. Ez a tanítás ?szinte lelkeket vezet félre. Isten Igéjének világossága feltárja azt a tényt, hogy a törvényt hirdetni kell. Krisztust a magasba kell emelni, mert ? a Megváltó, aki megbocsátja a törvényszegést, hamisságot és b?nt, de semmiképpen nem menti fel a b?nös és a b?nbánatot mell?z? lelket. (The Review and Herald, 1889. augusztus 13.)

AZ ÜZENET MEGTERMI GYÜMÖLCSÉT

Csodálatos összejöveteleink vannak. A Minneapolisban tapasztalt lelkület nincs itt. Minden összhangban történik. Sok küldött van jelen. A reggel öt órai összejövetelen sokan vannak; az alkalmak jók. Minden bizonyságtétel, amit én is hallottam, felemel? volt. Azt mondják, hogy az elmúlt év volt életük legjobb éve. Az Isten Igéjéb?l ragyogó világosság - a hit általi megigazulás, Krisztus a mi igazságunk - tiszta és egyértelm? volt. A tapasztalatok nagyon érdekesek voltak.
Kett? kivételével minden reggeli összejövetelen jelen voltam. Nyolc órakor Jones testvér beszél a hit általi megigazulásról, melyet nagy érdekl?dés kísér. Növekedés tapasztalható a hitben, az Úr és Megváltó Jézus Krisztus ismeretében. Sokaknak nem volt lehet?ségük korábban hallani err?l a tárgyról, de most befogadják és nagy falatokat kapnak az Úr asztaláról. A beszél?k egyetemes bizonyságtétele az volt, hogy a világosságnak és igazságnak a népünkhöz küldött üzenete erre az id?re szól, és bárhová mennek a gyülekezetekben, a világosság, a felüdülés és Isten áldása minden bizonnyal jelen van.
B?séges lelki eledelek ünnepe ez és örvendezünk, amikor látjuk a lelkeket ahogyan megragadják az igazságot. Jézusra, hitünk szerz?jére és bevégz?jére tekintünk. Krisztus a nagyszer? példánk. Jellemének a mi jellemünkké kell válnia. Benne van minden kiválóság. Az embert?l és minden más példától elfordulva, fedetlen f?vel szemléljük Jézust minden ? dics?ségében. A hallgatók gondolatait Jézus kiválóságának hatalmas és lebilincsel? volta tölti ki. Minden más téma jelentéktelenné válik, valamint az erkölcsi nevelés minden olyan jellege megsemmisül számukra, mely nem a Jézus hasonlatosságára indítja el? ?ket. Olyan magasságokat és mélységeket látok, melyeket elérhetünk, ha elfogadjuk a világosság minden sugarát, s közben el?bbre lépünk az egyre nagyobb igazságokra. A vég közel van; Isten óvjon meg attól, hogy ebben az id?ben álomba merüljünk.
Olyan hálás vagyok, hogy láthatom szolgáló testvéreinket saját maguk számára kutatni a Szentírást. Nagyon hiányzott a mély igetanulmányozás és az elmének az igazság drágaköveivel való megtöltése. Milyen sokat veszítünk mindnyájan, amiért nem vesszük a fáradságot arra, hogy isteni vezetésért imádkozva kutassunk, s így megértsük Isten szent Igéjét!
Hiszem, hogy határozott el?relépés lesz népünk körében, elszántabb törekvés arra, hogy lépést tartson a harmadik angyal üzenetével. (10. Kézirat, 1889.)

A HANGOS KIÁLTÁS KEZDETE

Kutassa mindenki a Szentírást úgy, mint soha azel?tt, ha azt állítja, hogy az Úr hamarosan eljön. Sátán eltökélt szándéka, hogy minden lehetséges eszközt kipróbáljon; sötétségben tartsa a lelkeket és elhomályosítsa az elméket azoknak az id?knek a veszélyeire nézve, melyekben ma élünk. Minden hív? vegye kézbe Bibliáját komoly imádsággal, hogy a Szentlélek világosítsa meg számára az igazságot, hogy többet tudjon Istenr?l, és Akit elküldött, Jézus Krisztusról. Kutassátok az igazságot elrejtett kincsként! Okozzatok csalódást Sátánnak! A próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása máris megkezd?dött Krisztus, a b?nbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatásával. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak, melynek dics?sége betölti majd az egész földet. Magasra kell emelniük Jézust mindazoknak, akik hallották a figyelmeztet? üzenetet. Be kell mutatniuk ?t az árnyékképekben, a szimbólumokban, a próféták kinyilatkoztatásaiban, a tanítványoknak adott feltáró tanításokban és a nagyszer? csodákban, melyeket az emberek fiaiért vitt véghez. Kutassátok az Írásokat, mert azok tesznek Róla bizonyságot!
Ahhoz, hogy megállhassatok a nyomorúság idején, meg kell ismernetek Krisztust és élnetek kell az ? igazságával, melyet a b?nbánó b?nösnek tulajdonít. (The Review and Herald, 1892. november 22.)

KRISZTUS IGAZSÁGÁNAK FELÖLTÉSE

Krisztus által a megbékélés mellett helyreállítás is történt az emberért. A Kálvária keresztje átívelte a b?n okozta szakadékot. Jézus teljesen megfizette a váltságot, s így a b?nös b?nbocsánatot nyerhet, a törvény igazsága pedig helyreáll. Mindenki Krisztushoz jöhet és b?nbocsánatot nyerhet, aki hiszi, hogy ? az engesztel? áldozat. Krisztus érdeme lehet?séget nyitott az Isten és az ember közti érintkezésre. Isten gyermekének fogadhat engem, én pedig szeret? Atyámnak tartva ?t, örvendezhetek Benne. Mennyei reményeinket egyedül Krisztusra alapozhatjuk, mert ? a mi helyettesünk és kezesünk.
Áthágtuk Isten törvényét, és a törvény cselekedetei által egy test sem igazulhat meg. Az ember legjobb törekvései is értéktelenek, ha azok saját er?b?l valók, és nem tudnak eleget tenni a megszegett szent és igaz törvény kívánalmainak. Krisztusban való hit által azonban, Isten Fia mindenre elegend? igazságáért folyamodhat. Krisztus - emberi természetben - eleget tett a törvény követelményeinek. A b?nös helyett elhordozta a b?n átkát, áldozatot hozott érte, hogy ha valaki hisz ?benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ?szinte hit megragadja Krisztus igazságát és a b?nös gy?zelemre jut Krisztussal, mert isteni természet részesévé lett, s így életében az isteni és az emberi természet eggyévált.
A lehetetlent kísérli meg az, aki saját cselekedetei - a törvény betöltése - által próbálja elérni a mennyet. Az ember engedelmesség nélkül nem üdvözülhet, de cselekedetei nem lehetnek saját erejéb?l valók. Krisztusnak kell munkálnia benne mind az akarást, mind a véghezvitelt jókedvéb?l. Ha az ember képes lenne saját tettei révén megmenteni magát, akkor lehetne valami saját magában, amiben örvendezhet. Káin áldozata az embernek azt a törekvését példázza, amit saját erejéb?l próbál tenni üdvössége érdekében. Mindent, amit az ember Krisztus nélkül tenni képes, azt önzés és b?n szennyezi be; ami viszont hit által történik, az elfogadásra talál Istennél. Lelki fejl?désben van részünk akkor, amikor Krisztus érdemein keresztül törekszünk a menny elérésére. Jézusra mint hitünk szerz?jére és bevégz?jére tekintve gy?zelemr?l gy?zelemre jutunk, mert Isten kegyelme Krisztus által tette lehet?vé teljes megváltásunkat.
Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Az él? hit képessé teszi az embert arra, hogy megragadja Krisztus érdemeit, lehet?vé teszi számára, hogy hatalmas vigaszt és megelégedést merítsen a megváltási tervb?l. (The Review and Herald, 1890. július 1.)
Keresőszó:


Keresés helye:


Szabó László
Gátlás helyett áldás


440 Ft
Simon Tibor
Nézz az égre


1500 Ft
REK
Csendesnapok 2006


2500 Ft
Válogatás
Válogatás archívumokból


600 Ft
Simon Tibor
Mindenhol fény legyen


1500 Ft
Dr. Szigeti Jenő
Tihamér mesék


600 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes