home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

\"Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván: Bétölt az id?, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg és higgyetek az evangéliumban\" (Mk 1:14-15).
A b?nbánat együtt jár a hittel, és err?l a Biblia az üdvösség feltételeként beszél. Pál b?nbánatot hirdetett. Így szólt: \"...semmit?l sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit fel?l\" (ApCsel 20:20-21). B?nbánat nélkül nincs megváltás. Egyetlen b?nbánatot mell?z? b?nös sem hihet szívb?l a szentségben való növekedésben. Pál úgy beszél a b?nbánatról, mint Isten szerint való szomorúságról a b?n felett, ami \"megbánhatatlan megtérést szerez (2Kor 7:10). Ebben a b?nbánatban semmi érdem szerint való nincs, de felkészíti a szívet Krisztus, az egyedüli Megváltó elfogadására, aki az elveszett b?nös egyedüli reménysége.
Amint a b?nös a törvénybe tekint, felismeri b?neit, lelkiismerete megszólal. Elítélt állapotban van, s egyedül a Kálvária keresztjénél talál vigaszt és reményt. Miközben szaván fogja Istent és megragadja az ígéreteket, nyugalom és béke hatja át szívét. Így kiált fel: \"Uram, megígérted, hogy mindenkit megváltasz, aki Fiad nevében jön Hozzád. Elveszett, tehetetlen és csüggedt lélek vagyok. Uram, ments meg, különben elvesztem!\" Hite megragadja Krisztust, s ekként megigazul Isten el?tt.
Az igaz, hogy Krisztus érdemei által Isten joggal igazítja meg a b?nöst, az ember azonban nem öltöztetheti lelkét Krisztus igazságosságának ruháiba, miközben tudatában van b?neinek és elhanyagolt kötelezettségeinek. Isten - miel?tt megigazíthat valakit - a szív teljes átadását kéri. Folyamatos engedelmességre van szükség, olyan tevékeny, él? hit által, melyet a szeretet éltet és amely megtisztítja a lelket.
Jakab ezt írja Ábrahámról: \"Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekb?l igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ? fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ? cselekedeteivel, és a cselekedetekb?l lett teljessé a hit; és beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetb?l igazul meg az ember, és nem csupán hitb?l.\" (Jak 2:21-24.) Ahhoz, hogy az ember hit által megigazulhasson, hitének el kell érnie azt a pontot, ahol uralma alatt tudja tartani a szív érzéseit és indítékait. A hit maga pedig engedelmesség által lesz tökéletes.

HIT - AZ ÍGÉRET FELTÉTELE

Krisztus kegyelme nélkül a b?nös helyzete reménytelen. Semmit nem lehet tenni érte, az isteni kegyelem azonban természetfeletti er?vel ruházza fel, ami munkálkodik értelmén, szívén és jellemén. A Krisztus kegyelmében való részesedés az, ami által az ember felismeri a b?n gy?löletes természetét és végül ki?zi azt lelkének templomából. Kegyelem által kerülünk közösségbe Krisztussal, hogy társuljunk Hozzá a megváltás munkájában. A hit az a feltétel, amit Isten megfelel?nek látott arra, hogy megbocsásson a b?nösnek. Ez nem azért van, mert valami olyan erény van benne, mely által az üdvösség kiérdemelhet?, hanem mert megragadhatja Krisztus érdemeit, a b?nös orvosságát. A b?nös törvényszegése és tökéletlensége helyébe a hit Krisztus tökéletes engedelmességét állítja. Amikor a b?nös személyes Megváltójaként hisz Krisztusban, akkor Isten - biztos ígéreteihez híven - megbocsátja b?nét és ingyen megigazítja. A b?nbánó b?nös felismeri, hogy megigazulását Krisztus mint az ? helyettese és kezese tette lehet?vé, aki meghalt érte, aki az ? engesztel? áldozata és igazsága. \"Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ?néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemb?l, hanem tartozás szerint; Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ? hite tulajdoníttatik igazságul\" (Róm 4:3-5). Az igazság(osság) a törvénynek való engedelmesség. A törvény igazságot követel, és ezzel a b?nös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és az Úr a b?nösnek tulajdonítja Fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a b?nbánó, hív? lelket. Megbocsátja b?neit és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, mint saját Fiát. Ekként tulajdoníttatik a hit igazságként, majd a b?nbocsánatot nyert lélek tovább jut kegyelemb?l kegyelembe és világosságról nagyobb világosságra. Örvendezve mondhatja: \"Nem az igazságnak cselekedeteib?l, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ? irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürd?je és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött reánk b?séggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által. Hogy az ? kegyelméb?l megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.\" (Tit 3:5-7.)
Máshol ezt olvassuk: \"Valakik pedig befogadák ?t, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ? nevében hisznek; akik nem vérb?l, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istent?l születtek.\" (Jn 1:12-13.) Jézus mondta: \"...ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.\" (Jn 3:3.) \"...Ha valaki nem születik vízt?l és Lélekt?l, nem mehet be az Isten országába\" (Jn 3:5).
Isten nem alacsony szintet t?zött elénk, hiszen Isten gyermekeivé kell lennünk. Egyénenként kell üdvözülnünk. A próba és nyomorúság napján különbséget fogunk tudni tenni azok között, akik szolgálják és akik nem szolgálják Istent. Hív? egyénekként üdvözülünk az Úr Jézus Krisztusban.
Sokan eltévesztik a helyes utat, mert azt gondolják, fel kell küzdeniük magukat a mennybe, és tenniük kell valamit, hogy kiérdemeljék Isten tetszését. Segítség nélkül, saját er?b?l igyekeznek megjobbítani magukat. Ezt azonban soha nem érhetik el. Áldozathalálával, életének példájával és azáltal, hogy f?papunkká vált, Krisztus utat készített számunkra. Jézus kijelenti: \"Én vagyok az út, az igazság és az élet...\" (Jn 14:6). Ha saját törekvéseink által egy lépéssel is feljebb juthatnánk a létrán, Krisztus szavai nem lennének igazak. Amikor azonban elfogadjuk Krisztust, jócselekedetek jelennek meg életünkben annak yümölcsöz? bizonyítékaként, hogy az élet útján járunk, hogy Krisztus az utunk, és a mennybe vezet? igaz ösvényen megyünk el?re.

? A MI IGAZSÁGUNK

Krisztus lelkünkbe tekint, és amikor meglát bennünket, amint hittel hordozzuk terhünket, az ? tökéletes szentsége engesztelést szerez gyengeségeinkre. Amikor a t?lünk telhet?t megtesszük, ? a mi igazságunkká lesz. Minden Istent?l jöv? fénysugárra szükségünk van ahhoz, hogy a világ világosságává váljunk. (33. Levél, 1889. - The Review and Herald, 1890. november 4.)


Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Csendesnapok 2006


2500 Ft
Doug Batchelor
Kompromisszum és komformizmus


200 Ft
Lancsák Anita
Péter szólt


1200 Ft
REK
Hogyan jelent meg az élet a Földön?


1000 Ft
Nyári István
Versek az Istent keresõ emberrõl


600 Ft
Kay Kuzma
Hogyan segíthetjük gyermekeinket a halál tényének feldolgozásában?


200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes