home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     RólunkNapier, Új-Zéland
1893. április 9.

A. T. Jones Testvér:

Részt vettem egy összejövetelen, ahol sokan voltak jelen. Álmomban téged láttalak, amint a hitr?l és a tulajdonított igazságról beszéltél. Többször elismételted, hogy a cselekedetek mitsem érnek, és nincsenek feltételek. A dolog olyan színben lett bemutatva, amely némelyeket meg fog zavarni és így nem fognak megfelel? képet kapni a hit és a cselekedetek kapcsolatáról. Ezért döntöttem úgy, hogy írok neked. Túlzottan fogalmazol ebben a kérdésben. Megigazulásunknak, megszentel?désünknek és Krisztus igazságosságának igenis vannak feltételei. Tudom mire gondolsz, mégis sokakat félrevezetsz. Noha jócselekedetek egy lelket sem menthetnek meg, senki sem üdvözülhet azok nélkül. Isten olyan törvény alatt vált meg bennünket, amely szerint kérnünk kell ahhoz, hogy kapjunk, keresnünk, hogy találjunk és kopognunk, hogy az ajtó megnyíljon el?ttünk.
Krisztus úgy ajánlja fel magát, mint aki tökéletesen kész megváltani mindazokat, akik Hozzá jönnek. Mindenkit magához hív: \"...aki hozzám j?, semmiképpen ki nem vetem.\" (Jn 6:37.) Valójában úgy tekintesz erre a kérdésre, mint én, kifejezésmódod miatt mégis zavart keltesz az elmékben ezekkel a témákkal kapcsolatban. Miután er?teljes kifejezést adsz a cselekedetekr?l vallott véleményednek, és kérdéseket tesznek fel neked ugyanabban a témában, az saját elmédben sem rajzolódik ki elég világosan, így a helyes alapelveket mások számára sem tudod meghatározni. Te magad is képtelen vagy arra, hogy állításaidat összhangba hozd saját elveiddel és hiteddel.

A gazdag ifjú ezzel a kérdéssel jött Jézushoz: \"Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem?\" Krisztus így válaszolt: \"Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat\" - mondta neki. \"Melyeket?\" - Jézus felsorolt néhányat, mire a gazdag ifjú ezt mondta: \"Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.\" Ezek itt feltételek, és a Biblia tele van ilyen feltételekkel. \"Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva, mert sok jószága vala\" (Mt 19:17, 20-22).

EL?VIGYÁZATOSSÁG

Amikor azt mondod, hogy nincsenek feltételek, és néhány kifejezést felnagyítasz, akkor megterheled az elméket és némelyek nem látják a következetességet kifejezéseidben. Nem értik, hogyan hozhatnák összhangba ezeket Isten Igéjének egyszer? kijelentéseivel. Kérlek ügyelj ezekre a pontokra! Az er?s állítások a cselekedetekkel kapcsolatban soha nem er?sítik meg helyzetünket. S?t, inkább gyengítik azt, mert sokan széls?ségesnek fognak tartani és el fogják veszíteni azokat az értékes leckéket, amiket t?led hallhatnak azokban a témákban, melyeket meg kell ismerniük... Testvérem, nem könny? az elmének megérteni ezt a tárgyat. Senkit ne zavarj meg olyan gondolatokkal, melyek nincsenek összhangban a Szentírással! Kérlek, vedd figyelembe, hogy Krisztus tanítása idején a tanítványok közül sokan siralmasan oktalanok voltak, de amikor eljött hozzájuk a Szentlélek, akit Jézus megígért, és a habozó Pétert hith?ssé tette, micsoda átalakulás ment végbe jellemében! Egy kavicsot se helyezz a hitben er?telen lélek elé, nehogy elessen túlfokozott magyarázataidban és kifejezéseidben. Mindig légy következetes, nyugodt, alapos és szilárd! Ne ess végletekbe és ?rizd meg lépteid a biztos sziklán! Ó drága, drága Megváltónk! \"Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak\" (Jn 14:21).
Ez az igazi próba - Krisztus szavainak véghezvitele. Ez az ember Jézus iránti szeretetének bizonysága, és aki cselekszi az ? akaratát, az gyakorlati bizonyságot tesz a világnak az engedelmesség, a tisztaság és a jellembeli szentség gyümölcsér?l. ...
Testvérem, járj óvatosan Istennel! Emlékezz, hogy vannak olyanok, akiknek szemei szüntelen rajtad vannak, arra várva, hogy túllépd a határt, ütközz meg és essél el. De minden rendben lesz, ha alázatosan Jézus közelében maradsz. ...
Krisztus iskolájából soha nem kerülünk ki. Munkálkodnunk kell a gyarapodás tervén, s az Úr munkálkodni fog a sokasodás tervén. Csak lankadatlan szorgalom által - Krisztus kegyelméb?l - munkálkodhatunk a gyarapodás tervén, és tehetjük biztossá elhívásunkat és kiválasztásunkat. - \"Mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel\" (2Pt 1:10-11). (44. Levél, 1893.)

NE KÖSSETEK KOMPROMISSZUMOT A B?NNEL!

A testvérek legyenek nagyon óvatosak a hit és a cselekedetek témájának tanításában, nehogy megzavarják az embereket. Az embereket ösztönözni kell a jócselekedetekben való szorgalomra. Meg kell mutatni nekik, hogyan legyenek sikeresek, miként tisztuljanak meg, hogy áldozataik jó illatúak lehessenek Isten el?tt. Mindez Krisztus vérének erejével lehetséges. Határozott üzeneteket kell az emberek elé tárni. A gonoszság minden válfaját intve és feddve kell továbbhaladnunk.
Ha valamelyik gyülekezet angyala olyan küldetést kap, mint az efézusi gyülekezet angyala kapott, akkor hadd szóljon az üzenet olyan emberi közvetít?k által, akik megfeddik a gondatlanságot, a visszaesést és a b?nt, hogy a nép eljusson a b?nbánatig és b?nvallomásig. Soha ne próbáljátok elrejteni a b?nt, mert a feddés üzenetében Krisztust kell hirdetni, mint aki az els? és utolsó, mint aki minden mindenekben a lélek számára.
Krisztus er?t ad mindazoknak, akik gy?zedelmeskedni szeretnének. A fedd?nek arra kell serkentenie hallgatóit, hogy küzdjenek a gy?zelemért. Arra kell bátorítania, hogy igyekezzenek megszabadulni minden b?nös cselekedett?l és romlott szokástól, még akkor is, ha az önmegtagadás olyan, mintha jobb szemét vájná ki vagy jobb karját vágná le testér?l. Nem szabad kiegyezni semmilyen gonosz szokással vagy b?nös gyakorlattal. (26a. Kézirat, 1892.)

ISTENNEL VALÓ EGYÜTTM?KÖDÉS

Az embernek együtt kell m?ködnie Istennel, s minden erejét fel kell használnia Istent?l kapott képességei szerint. Nem maradhat tudatlan afel?l, hogy mi a helyes gyakorlat az evést, az ivást és az élet minden más szokását illet?en. Az Úr azt akarja, hogy az ember ésszer? és felel?s lényként cselekedjen minden tekintetben. ...
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az Úr adta világosságnak akár egyetlen sugarát is figyelmen kívül hagyjuk. A restség azokban a dolgokban, melyek szorgalmat igényelnek - b?n. Az embernek együtt kell m?ködnie Istennel és féken kell tartania azokat a szenvedélyeket, melyeken uralkodni kell. Ahhoz, hogy ezt megtegye, fáradhatatlannak kell lennie az Istenhez való imádságban, szüntelen kegyelmet nyerve lelkének, indulatának és tetteinek szabályozására. Krisztus részesített kegyelme által az ember képes lehet a gy?zelemre. Gy?zedelmesnek lenni azonban többet jelent, mint ahogy azt sokan gondolják.
Isten Lelke válaszolni fog minden b?nbánó szív kiáltására, hiszen a b?nbánat Isten ajándéka és annak bizonyítéka, hogy Krisztus magához vonja a lelket. Jóllehet Krisztus nélkül az ember éppúgy nem tudja megbánni b?neit, mint ahogy b?nbocsánatban sem részesülhet nélküle, mégis neki magának kell megaláznia emberi szenvedélyét és büszkeségét ahhoz, hogy egyenest Jézushoz menjen és minden szükségét illet?en higgyen és bízzon benne . ...
Senki ne hirdesse tehát azt az elképzelést, hogy az embernek keveset vagy semmit nem kell tennie a gy?zelemre jutás nagy munkájában; mert Isten semmit sem tesz az ember közrem?ködése nélkül. Azt sem mondhatja senki: én már mindent megtettem, amit tudtam, most már Jézusnak kell cselekednie. Krisztus viszont azt mondta: \"Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.\" (Jn 15:5.) Az embernek elejét?l a végéig Isten társának kell lennie a munkában. Minden lépésnél megbotlunk és elesünk, ha a Szentlélek nem munkálkodik szívünkön. Az ember igyekezete önmagában hiábavalóság, de a Krisztussal való együttm?ködés gy?zedelmet jelent. Önmagunkban nincs er?nk a b?nbánatra. Ha nem fogadjuk el az isteni segítséget, egyetlen lépést sem tehetünk a Megváltó felé. Jézus azt mondja: \"Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég...\" (Jel 21:6.) minden lélek megmentésében.
Noha Krisztus minden, mégis mindenkit lankadatlan igyekezetre kell ösztönöznünk. Küzdenünk, birkóznunk, gyötr?dnünk, vigyáznunk és imádkoznunk kell, nehogy legy?zzön bennünket a ravasz ellenség. Istent?l jön az az er? és kegyelem, ami által ezt megtehetjük. Szüntelen bíznunk kell abban, aki a teljesen képes megváltani mindazokat, akik Istenhez jönnek általa. Soha ne tegyétek azt a benyomást az emberekre, hogy keveset vagy semmit nem kell tenniük saját részükr?l. Inkább tanítsátok ?ket Istennel való együttm?ködésre, hogy sikerrel gy?zedelmeskedjenek.
Senki ne állítsa, hogy cselekedeteiteknek semmi köze sincs ahhoz, hogy hol álltok és milyen helyzetben vagytok Isten el?tt. Az ítéletkor meghozott döntés azon alapszik, hogy mi az, amit megtett az adott személy, s mi az, amit nem (Mt 25:34-40).
Isten igyekezetet és munkát vár el kegyelmének elfogadójától, mert ez az a gyümölcs, ami nyilvánosságra hozza a fa jellegét. Jóllehet az ember jócselekedetei Jézusban való hit nélkül nem érnek többet Káin áldozatánál, ha viszont azokat Jézus érdemei takarják be, akkor amellett tesznek bizonyságot, hogy a cselekv? méltó az örök élet elnyerésére. Ami a világban erkölcsöt jelent, nem éri el az isteni mértéket és nincs nagyobb érdeme a menny szemében, mint Káin áldozata. (26a. Kézirat, 1892.)

MIKÖZBEN A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉRE HAGYATKOZUNK

Mindazok, akik igazán látják, hogy mit jelent kereszténynek lenni, minden gyengít? és beszennyez? dologtól megtisztítják magukat. Életük minden szokását összhangba hozzák az igazság Szavának akaratával. Nemcsak hinni fognak, hanem félelemmel és rettegéssel véghezviszik saját üdvösségüket, s alávetik magukat a Szentlélek átalakító munkájának. (The Review and Herald, 1888. március 6.)

JÉZUS ELFOGADJA SZÁNDÉKAINKAT

Amikor az van szívünkben, hogy engedelmeskedjünk Istennek és amikor törekszünk is erre, akkor Jézus legjobb szolgálatunkként veszi hozzáállásunkat és igyekezetünket, és saját isteni érdemével pótolja a hiányosságot. Azonban nem fogadja el azokat, akik azt állítják, hogy hisznek Benne, de h?tlenek az Atya parancsolatai iránt. Sokat hallunk a hitr?l, de sokkal többet kellene hallanunk a cselekedetekr?l. Könnyed, kényelmes, kereszt nélküli vallásukkal sokan becsapják saját lelküket. Jézus viszont így szól: \"Ha valaki én utánam akar j?ni, tagadja meg magát, vegye fel az ? keresztjét, és kövessen engem.\" (The Signs of the Times, 1890. június 16. - Notebook Leaflets, The Church, No. 5.)

Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Csendesnapok 2006


2500 Ft
Mission Spotlight
Misszió a Középpontban (3 rész)


1200 Ft
Doug Batchelor
Eltévedt méhecske és más történetek


1000 Ft
REK
Hogyan jelent meg az élet a Földön?


1000 Ft
Gyűrűs Istvánné
Gyermeknevelési percek


1000 Ft
Doug Batchelor
A nyelveken szólás ajándéka


200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes