home   a kosár üres
Bejelentkezés   |   Jelszóemlékeztető   |   Regisztráció
  Főoldal     Vásárlás     E-könyvek     Rólunk

\"Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ?általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. ?benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istent?l küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ?általa. Nem ? vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság el jött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert\" (Jn 1:1-9).
Ezzel a kérdéssel fordultak hozzám: \"Véleményed szerint az Úr nagyobb világosságot adott-e az ? népének?\" Válaszom az, hogy számunkra ugyan új, de már eddig is meglév? drága igazságot adott, amelynek az igazság Igéjéb?l kell el?ragyognia. Az eljövend? igazság sugarainak ma még csak halovány fényét érzékeljük. Az Úrtól eddig kapott világosságot nem hasznosítjuk eléggé, s így nem vagyunk képesek a nagyobb világosság befogadására. Nem járunk a ránk árasztott világosság fényében.
Parancsolattartó embereknek nevezzük magunkat, de nem ismerjük eléggé az isteni törvény messze ható alapelveinek hatalmas mélységét. Nem fogjuk fel annak szent jellegét. Sokan, akik az igazság tanítóinak vallják magukat, nem rendelkeznek világos látással az Isten törvényének tanítása terén, mert nincs él? ismeretük az Úr Jézus Krisztusról.
Lutherr?l, Knox-ról és más neves reformátorokról olvasva csodáljuk Isten ezen szolgáinak erejét, állhatatosságát és bátorságát, és mi is szeretnénk részesülni az ?ket vezérl? lélekb?l. Vágyunk megismerni azt a forrást, mely által gyengeségük er?sséggé lett. Ezek a nagy emberek, bár Isten eszközei voltak, nem voltak hibátlanok. Téved? emberek voltak és nagy hibákat követtek el. Törekednünk kellene, hogy mi is hozzájuk hasonlóak legyünk, de nem szabad mércékké tennünk ?ket. Ezek az emberek ritka tehetséggel rendelkeztek a reformáció munkájának továbbvitelére. Felettük való er? vezette ?ket, s nem az Isten által használt eszközöket illeti a dics?ség és magasztalás, hanem az Úr Jézust, aki rájuk árasztotta világosságát és hatalmát. Akik szeretik az igazságot és szentséget, Istennek, a világosság forrásának adjanak dics?séget, amint megemlékeznek e zászlóviv?kr?l.
Micsoda felbolydulást teremtene a keresztény világban, ha kijelentenék, hogy angyali küldöttek fogják megnyitni a mennyei dolgokkal kapcsolatos ismeretek kincstárát! Mennyei légkör venné körül a küldötteket, és mily odaadón hallgatnák sokan az ajkaikról elhangzó szavakat! Az emberek könyvekben hívnák fel a figyelmet az angyalok szavaira, pedig világunkba angyaloknál nagyobb valaki jött el. Az Úr maga jött el, hogy a menny világosságát az emberekre ragyogtassa. Jézus az Atyával egynek jelentette ki magát, aki teljes kegyelemmel és igazsággal, testben megjelent Istent.
Az Úr Jézus, aki képe a láthatatlan Istennek, saját életét adta a veszend? ember megmentésére, és micsoda világosságot és hatalmat hozott magával! Benne lakozik az Istenség teljessége testileg. A titkok titka ez! Az értelem számára nehéz megragadni Krisztus nagyságát, a megváltás titkát. A szégyenletes keresztet felállították, kezeit és lábait átszögezték, a kegyetlen dárda átszúrta a szívét, és Jézus megfizette a megváltás árát az emberiségért. Isten hibátlan Báránya saját testében vitte fel b?neinket a fára; fájdalmainkat ? viselte.

KIMERÍTHETETLEN TÉMA

A megváltás témája kimeríthetetlen, legmélyebb elmélkedésünkre méltó. Túlszárnyalja a leghatalmasabb gondolatot és a legélénkebb képzelet határát. Ki kutathatná ki Istent? A bölcsesség és ismeret kincstára minden ember el?tt nyitva áll. Ha a legtehetségesebb emberek ezrei arra áldoznák is minden idejüket, hogy szüntelen elénk állítsák Jézust, s közben azt tanulmányoznák, hogyan mutassák be az ? páratlan szépségét, akkor sem meríthetnék ki ezt a tárgyat. Noha nagy és tehetséges írók csodálatos igazságokat tettek ismertté és növekv? világosságot tártak az emberek elé, még napjainkban is találunk feltáratlan igazságokat és hatalmas munkaterületeket, mert a megváltás témája kimeríthetetlen. A m? évszázadról évszázadra növekedett, bemutatván Krisztus életét és jellemét, valamint az engesztel? áldozatban megnyilvánuló isteni szeretetet. A megváltás témája foglalkoztatja majd a megváltottak gondolatait az örökkévalóságon át. Új és gazdag felfedezések születnek a megváltás tervében az örökkévaló korokon át.
Ha ma Jézus velünk volna, ugyanazt mondaná, mint tanítványainak: \"Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.\" (Jn 16:12.) Jézus mély és él? igazságokat szeretett volna megnyitni a tanítványok el?tt, de földiességük, valamint homályos és hiányos felfogókészségük ezt lehetetlenné tette. Nem tudták volna hasznosítani a nagy, dics?séges és ünnepélyes igazságokat. A lelki növekedés hiánya bezárja az ajtót a világosság Krisztustól jöv? sugarai el?tt. Soha nem jön el az az id?, amikor ne részesülhetnénk többé egyre növekv? igazságban. Krisztus mondásainak mindig messze ható jelent?sége volt. Azok, akik el?ítélettel hallgatták tanításait, nem értették meg szavai jelentését. Jézus volt az igazság forrása és szerz?je.
Az Ószövetség nagy témáit tévesen értelmezték és félremagyarázták, ezért Krisztus munkájának kellett részletesen kifejteni azt az igazságot, amelyet azok, akiknek adatott, nem értettek. A próféták közvetítették a kijelentéseket, de írásaik lelki jelent?sége rejtve maradt el?ttük. Nem fogták fel az igazság jelentését. Jézus megfeddte tanítványait lassú felfogókészségük miatt. Sok drága tanítást elvesztettek, mert nem értették szavainak lelki nagyságát. De ? megígérte a Vigasztalót, aki majd eszükbe juttatja az értelem számára elmulasztott tanításokat. Kijelentette, hogy az igazság drágaköveit hagyta számukra, melynek értékét még nem ismerik.

AZ IGAZSÁG BÁNYÁINAK IGAZGYÖNGYEI

Krisztus keresztrefeszítése és feltámadása után a tanítványok csodálkozva és ámulattal hallgatták az igazság leckéit, mert azok újaknak t?ntek számukra. Krisztus azonban elmondta nekik, hogy \"...ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék ... Akkor megnyilatkoztatá az ? elméjüket, hogy értsék az Írásokat\" (Lk 24:44-45). Az igazság folyamatosan feltárul és a különböz? emberek számára különböz? jelleget mutat. Mindazok, akik az igazság bányáiban ásnak, szüntelen gazdag és értékes gyöngyöket fedeznek fel. Arra vágyunk, hogy mindazok, akik hitet tesznek a számunkra most feltárt igazságban, és különösen azok, akik az igazság másoknak való tanításának felel?sségét is felvállalják, rendelkezzenek világosabb látással a Biblia témáinak mindenekfölötti jelent?ségér?l.
Azok, akik Isten törvényének védelmezésében állnak, olyan pozícióban vannak, melyben nagy szükségük van Isten Lelkére. Ha a prédikátorok híjával vannak a szelídségnek, ha ellenszegülés hatására könnyen felindulnak, akkor bizonyos, hogy isteni megvilágításra van szükségük. Az emberek életében meg kell nyilvánulnia Krisztus kegyelmének, miközben munkálkodnak a lelkekért. A Jézusban lév? igazság gyökeresen más hatással lesz a hitetlenekre annál, mint amikor azt mer? elméletként vagy vitakérdésként jelentették meg.
Ha a t?lünk telhet?t megtesszük, hogy az igazságot közreadjuk annak felkavaró jellegében - mások véleményét és elgondolásait keresztezve -, akkor a tévedéseket melenget?k azt hamisan fogják alkalmazni és értelmezni, hogy a világosság visszataszítólag hasson. Csak kevesen vannak, akik nem ittak Babilon borából azok közül, akikhez az igazságot viszitek. Nem könny? megérteniük az igazságot, ezért szükséges azt úgy tanítani, ahogyan az Jézusban van.
Akik az igazság szerelmeseinek vallják magukat, megtehetik, hogy Mesterükhöz hasonlóan szelídek és alázatos szív?ek legyenek. Akik szorgosan munkálkodtak Isten Igéjének bányájában és felfedezték a drága ércet az igazság gazdag forrásaiban - a korokon át rejtett isteni titkokban -, fel fogják magasztalni az Úr Jézust, minden igazság szerz?jét azáltal, hogy jellemükben bemutatják hitük megszentel? hatalmát. Jézust és kegyelmét ott kell ?rizni a lélek legbels? szentélyében. Ha ez megtörténik, akkor a szavak, az ima, a buzdítás és a szent igazság megjelentése által ? mutatkozik meg. Ez a lelki siker nagy titka.
Amikor az én-t belesz?jük munkáinkba, akkor a mások elé tárt igazság nem szenteli, lágyítja és nemesíti meg saját szívünket és nem tesz bizonyságot arról, hogy a Mester számára alkalmas edények vagyunk. Egyedül buzgó ima által lehetünk értékes kapcsolatban Jézussal, és ez áldott kapcsolat által szavainkat és lelkületünket Krisztus Lelke teszi jó illatúvá. Nincs olyan szív, mely ne tudná elviselni a virrasztást. Jézus, drága Megváltónk, nagyon szerette az éberséget. Az önmagunk feletti felügyelet egy pillanatra sem szünetelhet. Szívünket szorgalmasan kell ?riznünk, mert abból indul ki minden élet. Vigyázzatok és neveljétek a gondolatokat, nehogy vétkezzetek ajkatokkal! (The Review and Herald, 1890. június 3.)

Keresőszó:


Keresés helye:


REK
Krisztus Zászlóvívői


3000 Ft
Dr. Donna Habenicht
A gyermeknevelésről


2500 Ft
Lancsák Anita
Péter szólt


1200 Ft
Advent Kamarakórus
Reménység Csillaga


1000 Ft
J.S.Bach
János PAssió


1000 Ft
Doug Batchelor
A nyelveken szólás ajándéka


200 Ft
Copyright 2007 © Felfedezések Alapítvány
Powered by Rendes